ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္၏ အယူခံကို ပယ္ခၽသည့္အေပၚ နယ္အဖြဲ႔ခၽဳပ္ဝင္မၽားက ႐ံႈ႔ခၽ


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္၏ အယူခံကို ပယ္ခၽသည့္အေပၚ နယ္အဖြဲ႔ခၽဳပ္ဝင္မၽားက ႐ံႈ႔ခၽ

အံ့ဘုန္းႁမတ္ ၂၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀၁၀

(၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၇ ရက္။ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ ညပိုင္းအသံလႊင့္အစီအစဥ္)


ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္အမႈနဲ႔ ပတ္သက္ႃပီး ဗဟိုတရား႐ံုးခၽဳပ္က အယူခံေလွ်ာက္လႊဲ ခၽက္ကို ပယ္ခၽလိုက္တာနဲ႔ပတ္သက္ႃပီး ႃမိဳ႔နယ္အသီးသီးက အမၽိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခၽဳပ္ဝင္ေတြက နအဖအစိုးရရဲ႔ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ႃပီး ေဝဖန္႐ံႈ႔ခၽ ခဲ့ႂကပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ႃပီး မႏၱေလးတိုင္း ဝမ္းတြင္းႃမိဳ႔နယ္ အမၽိဳးသားဒီမို ကေရစီ အဖြဲ႔ခၽဳပ္မွာလည္း အစည္းအေဝးႁပဳလုပ္ႃပီး အစည္းအေဝး ဆံုးႁဖတ္ခၽက္ခၽ မွတ္ခဲ့တယ္လို႔ ဝမ္းတြင္းႃမိဳ႔နယ္အဖြဲ႔ခၽဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ကိုထြန္းထြန္းက ေႁပာပါတယ္။

“အစည္းအေဝး ဆံုးႁဖတ္ခၽက္ကေတာ့ အခု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္ ေနအိမ္ အကၽယ္ ခၽဳပ္အယူခံ ပယ္ခၽတဲ့ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ႃပီးေတာ့ ကၽေနာ္တို႔ နအဖကို ႐ံႈ႔ခၽတဲ့အေႂကာင္း ဒီတခၽက္ကို ဆံုးႁဖတ္ခၽက္ခၽ ႁဖစ္ပါတယ္။”

ခုလို ေနအိမ္ထဲကို ႏိုင္ငံႁခားသား ဝင္ေရာက္မႈ ေနအိမ္အကၽယ္ခၽဳပ္ ၁၈ လ ထပ္မံ ခၽမွတ္ခံထားတဲ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႂကည္အမႈ အယူခံကို ဗဟိုတရား႐ံုးခၽဳပ္က ပယ္ခၽလိုက္တဲ့အေပၚ အေမရိကန္ အပါအဝင္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးကလည္း နအဖအစိုးရအေပၚ ႁပစ္တင္ေဝဖန္႐ံႈ႔ခၽ ထားႂကပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: