ေဆာင္းပါး

This category contains 85 posts

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္


ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ (ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာမဂၢဇင္း အမွတ္ ၄၅ မတ္လ ၂၀၁၂)

ဒီေ၀ါဟာရေတြဟာ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေျပာလို႔မရတဲ့ ေ၀ါဟာရမ်ိဳးေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ စၾကည့္ၾကပါစို႔။

ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုတာ

ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ တိတိက်က်သတ္မွတ္ထားတဲ့ နယ္နိမိတ္အတြင္းက ေနရာေဒသတစ္ခု၊ အရပ္ေဒသ တစ္ခုကို ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီေနရာေဒသ၊ အရပ္ေဒသရဲ႕ နယ္နိမိတ္အတြင္းမွာ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အတူတကြေနထိုင္လာၾကတဲ့ လူေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြဟာ ဓေလ့ထံုးစံယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္မႈ စတာေတြ တူၾကတာလည္းရွိတယ္။ မတူၾကတာလည္းရွိတယ္။ ႏိုင္ငံလို႔ ေယဘုယ်ေခၚတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ၀ိေသသျပဳလည္း ေခၚတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္လိုု႔ ေခၚလိုက္တဲ့အခါ အဲ့ဒီႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအရ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အစိုးရဆိုတာ ပါ၀င္လာၿပီ။ အဲ့ဒီအစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လူတစ္စုရဲ႕ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြ၊ အာဏာေတြ၊ အစြမ္းသတၱိေတြကို စုေပါင္းၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚလိုက္တာလည္း ရွိတယ္။

အဲ့ဒီလို အစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္စုစည္း တာ၀န္ယူထားတဲ့လူေတြကိုပဲ ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚတတ္ၾကေသးတယ္။ လူေတြရဲ႕ အစုအေ၀း အသင္းအဖြဲ႔ဆိုတဲ့သေဘာပဲ။ Body Politic လို႔ ေခၚတယ္။ အဲ့ဒါက လူေတြကို ေခၚတာ။ အဲ့ဒီလို အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါတဲ့ လူေတြရဲ႕ အာဏာေတြ၊ အစြမ္းသတၱိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စကားစဥ္ကို ျပန္ခ်ဳပ္ရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုရာမွာ….

၁။         ပထ၀ီ၀င္နယ္န၀မိတ္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ထားတဲ့ေနရာ

၂။         အဲ့ဒီေနရာမွာေနတဲ့ လူေတြရဲ႕အစိုးရ

၃။         အဲ့ဒီအစိုးရအျဖစ္ ပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ တာ၀န္ရွိသူေတြ

၄။         အဲ့ဒီလူေတြရဲ႕ ၾသဇာ၊ အာဏာ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ အစြမ္းသတၱိ၊ အရွိန္အ၀ါေတြ

၅။    အထက္ပါအခ်က္ေတြအားလံုးကို ေပါင္းရံုထားတဲ့ ဂုဏ္သေရေတြ၊ သိကၡာေတြ၊ အရည္အခ်င္း တန္ဖိုးေတြကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ နာမည္တခုလို႔ အတိုခ်ဳပ္မွတ္ႏိုင္တယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာဟာလည္း က်ယ္၀န္ပါတယ္။ ခက္ခဲရႈပ္ေထြးပါတယ္။ အဓိပၸါယ္ေတြ ေထြျပားတယ္။ အရပ္စကားနဲ႔ အရပ္သားနားလည္ဖို႔ ႀကိဳးစားပါ့မယ္။ ဒီအခ်က္ကို သတိျပဳမိေစခ်င္ပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္တခုျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူေတြရွိတယ္။ ႏိုင္ငံသားလို႔လည္းေခၚတယ္။ ျပည္သူလူထု လို႔လည္း ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီလူေတြရဲ႕ ကိစၥကို လုပ္ကိုင္ေပးဖို႔ အစိုးရဆိုတာရွိတယ္။ အဲ့ဒီအစိုးရမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆိုတာ ရွိရတယ္။ ဒါမွ အဲ့ဒီႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္မွာေပါ့။ အဲ့ဒီအတြက္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာဆိုတာ လိုတယ္။ အဲ့ဒီအာဏာကို ျပည္သူ႔ (သို႔မဟုတ္) လူထုက ကိုင္ထားတဲ့ စနစ္။ တစ္နည္းေျပာရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာကို လူထုလက္ထဲမွာ ထားတဲ့စနစ္ကို ဒီမိုကေရစီစနစ္လို႔ ေခၚတယ္။

စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ “အအုပ္ခ်ဳပ္ခံမ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္သည့္စနစ္“  ဆိုတဲ့စကား။ Rule By The Ruled ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံမွာ လူထုဆိုတာရွိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့အစိုးရဆိုတာရွိတယ္။ အစိုးရက ႏိုင္ငံမွာရွိတဲ့ လူထုကို အုပ္ခ်ဳပ္တယ္လို႔ နားလည္ထားၾကတယ္။ တကယ့္ဓမၼစစ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ သူေတြဟာ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းကို ခံေနရတဲ့ အအုပ္ခ်ဳပ္ခံလူေတြျဖစ္တယ္။ လူထုက အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ထားတာကိုး။ အစိုးရဆိုတာ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေနတာက အအုပ္ခ်ဳပ္ံ လူထုျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီ လကၡဏာေတြရွိတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဟာ ဒီမိုကေရစီပဲ။ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ပဲျဖစ္တယ္။

ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တဲ့ စနစ္ကလည္း အလြန္အေရးႀကီးတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲစနစ္ပဲေပါ့။ လူထုအေရးကိစၥေတြ ေဆာင္ရြက္ေပးမယ့္ အစိုးရကို လူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္။ လူထုကလြဲလို႔ တျခားဘယ္သူမွ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ေပးခြင့္မရွိဘူး။ သမၼတလို အဆင့္အျမင့္ဆံုးပုဂၢိဳလ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို သူ႔သေဘာနဲ႔သူ ေရြး်ယ္ခြင့္မရွိဘူး။ တျခားအာဏာပိုင္အႀကီးအကဲေတြလည္း ဘယ္သူမွ ေရြးခ်ယ္ခြင့္မရွိဘူး။ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲမွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လူထုကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ နည္းလမ္းတက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္။ တစ္နည္း ရွင္းေအာင္ေျပာရရင္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အေပၚက ေရြးၿပီးခန္႔လို႔မရဘူး။ ေအာက္ေျခလူထုက ေရြးၿပီးတင္ေျမႇာက္ ရတာျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားတစ္ရပ္၊ ဒီမိုကေရစီ လကၡဏာတစ္ခုျဖစ္တယ္။

အစိုးရအဖြဲ႔မွာပါမယ့္ လူထုကိုယ္စားလွယ္ေတြကို လူထုဆႏၵသေဘာက် ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္လိုက္ၿပီ ဆိုပါစို႔။ အစိုးရအဖြဲ႔ရယ္လို႔ ျဖစ္လာၿပီ။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒီအစိုးရဟာ လူထုအက်ိဳးစီးပြားကို မေဆာင္ရြက္ဘူး။ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္တယ္။ ဒါ့အျပင္ လူထုကို မတရားဖိႏွိပ္အုပ္စိုးလာတယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအစိုးရကို လူထုက အၾကမ္းမဖက္ဘဲ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တယ္။ ဖယ္ရွားပစ္ႏိုင္တယ္။ သေဘာကေတာ့ လူထုက ေရြး်ယ္တင္ေျမႇာက္တယ္။ ေနရာမက်ရင္ အခ်ိန္မေရြး ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးရွိတယ္။ ဒီအခ်က္ဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ လကၡဏာရပ္ျဖစ္တယ္။ စာေတြေပေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီလကၡဏာရပ္ဟာျဖင့္ ဒီမိုကေရစီသေဘာတရားမ်ားရဲ႕ အဓိက၊ အခ်က္အခ်ာ၊ အထြတ္အထိပ္လို႔ ေရးသားေဖာ္ျပၾကတယ္။ သူ႔ထက္ အေရးႀကီးတာ မရွိေတာ့ဘူး။ သူဟာ အေခါင္အခ်ဳပ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဒါဟာ လူထုရဲ႕ အခန္းက႑ဟာ ဘယ္ေလာက္ႀကီးမာတယ္ဆိုတာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေဖာ္ျပလိုက္တာပဲျဖစ္တယ္။ လူထုက သေဘာမတူရင္၊ သေဘာမက်ရင္ ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾသဇာအာဏာႀကီးတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေစ ဆင္းေပးရတယ္။ အဖယ္ရွားံရတယ္ဆိုတာ မွတ္ယူထားၾကဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ထပ္ေျပာပါဦးမယ္။ အစိုးရအဖြဲ႔တစ္ရပ္ဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို မေဆာင္ရြက္ဘူးဆိုရင္၊ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထုကို မတရားဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္လာမယ္ဆိုရင္ အဲ့ဒီအစိုးရကို ျပည္သူလူထုက ျဖဳတ္ခ်ႏိုင္တယ္။ ဘယ္ေလာက္ ၾသဇာ အာဏာႀကီးမားတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေစ လူထုက သေဘာမက်ရင္ ဆင္းေပးရတယ္။ ဒါ သိပ္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္ပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲအေၾကာင္း ေျပာၾကဦးစို႔။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အစိုးရကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ ရတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပၿပီး ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ရတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဘယ္ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လို႔ ကာလသတ္မွတ္ၿပီး မွန္မွန္က်င္းပရတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အသတ္တမွ် အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းမွတပါး တျခားဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔မွ အစိုးရျဖစ္တည္ခြင့္ မရွိလို႔ပါပဲ။

ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ပတ္သက္လို႔ အၿမဲတမ္းေျပာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းရွိတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုတဲ့ စကားပဲ။ ဒါက ရွင္းပါတယ္။ မလြတ္လပ္ရင္ တရားမွ်တမႈမရွိရင္ အဲ့ဒါ

၁။    ဒီမိုကေရစီမဟုတ္ဘူး။

၂။    ေရြးေကာက္ပဲ (၀ါ) ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းလည္း မဟုတ္ဘူး။ ရိုးရိုးရွင္းရွင္းကေလးပါပဲ။ အထူးေျပာေနလို႔ မရပါဘူး။

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

Advertisements

အစိုးရႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအေၾကာင္း


ထြန္းေဇာ္ေဌး (ပိေတာက္ပြင့္သစ္ စာေပအႏုပညာမဂၢဇင္း အမွတ္ ၄၅ မတ္လ ၂၀၁၂)

(ငါဟာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တယ္။ (I am the State ) လို႔ ဟစ္ေၾကြးခဲ့တဲ့ သက္ဦးဆံပိုင္ေတြေၾကာင့္ ျပည္သူေတြဟာ ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးကို အတူတူလို႔ ျမင္လာၾကတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ပစၥည္းမဲအာဏာရွင္ပဲဆိုဆို တစ္ပါတီအာဏာရွင္ လို႔ပဲေျပာေျပာ၊ အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္မွာ ႏွစ္ရွည္ၾကာၾကာ အိပ္မက္ဆိုးမက္ခဲ့ၾကတဲ့ ျပည္သူေတြဟာလည္း ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ အစိုးရကို ကြဲကြဲျပားျပားမျမင္ခဲ့ၾကဘူး။ ခြဲခြဲျခားျခား မသိႏိုင္ခဲ့ၾကဘူး။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ခုကို ကာလရွည္ၾကာၾကာ အုပ္စိုးခဲ့တဲ့သူေတြကိုယ္တိုင္ကလည္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ (ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ တစ္သားတည္းပဲ) လို႔ ျမင္ေနၾကတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီစာကို ေရးပါတယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ကို State လို႔ အဂၤလိပ္လို ျပန္ဆိုၾကပါတယ္။ တိုင္းျပည္နဲ႔ ႏိုင္ငံကို Country လို႔ ျပန္ၿပီး အစိုးရကိုေတာ့ Government လို႔ ျပန္ၾကပါတယ္။ ေ၀ါဟာရေတြ စကားရပ္ေတြ မတူသလို စရိုက္လကၡဏာရပ္ေတြလည္း မတူၾကပါဘူး။ ပထမဆံုးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ကိုေခၚတဲ့ State or state power အေၾကာင္း ေျပာၾကရေအာင္။

၁၉၄၇ အေျခခံဥပေဒ အခန္း (၂) မူလအခြင့္အေရးမ်ားဆိုတဲ့က႑မွာ (ႏိုင္ငံေတာ္) ဆိုတဲ့ စကားရပ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အဓိပၸာယ္ ရွင္းလင္းခ်က္ေပးထားတာက (၉။ ဤအခန္းႏွင့္ အခန္း (၃)၊ အခန္း (၄)တို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ဟူေသာ စကားရပ္၏ ဆိုလိုရင္းအဓိပၸာယ္မွာ ေရွ႕ေနာက္စကားတို႔၏ အဓိပၸာယ္ကိုေထာက္၍ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ၏ သို႔တည္းမဟုတ္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔၀င္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမႈ အခြင့္အာဏာကိုေသာ္လည္းေကာင္း ဆိုလိုသည္။) (စာ ၂) လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ သူကေတာ့ ေ၀ါဟာရရွင္းလင္းခ်က္မဟုတ္ဘဲ အေျခခံဥပေဒ လိုအပ္ခ်က္အရ ေရွ႕ေနာက္ခ်ိန္ဆ ေဖာ္ျပထားတာပါ။

ႏိုင္ငံေတာ္လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ပိုင္နက္နယ္ေျမ ပထ၀ီသေဘာတရား နယ္နိမိတ္တို႔ ရွိရပါ့မယ္။ တိုင္းသူျပည္သား ရွိရပါမယ္။ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရွိရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စံုတဲ့ စနစ္တက်ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ယူနစ္တစ္ခုဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ပဲျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာရင္ ရႏိုင္ေကာင္းပါတယ္။ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုေပးရာမွာ ေဘာင္က်ဥ္းမွာစိုးတဲ့အတြက္ ပညာရွင္အမ်ားစုက စရိုက္လကၡဏာရပ္ေတြနဲ႔ ဖြင့္ဆိုျပေလ့ရွိပါ တယ္။ ေစာေစာက ေျပာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ State or state power ထဲမွာ ေယဘူယ်လကၡဏာရပ္ေတြ ရွိပါတယ္။

အဲ့ဒီေယဘူယ်လကၡဏာရပ္ေတြထဲမွာ ပိုင္နက္နယ္ေျမရွိျခင္း အေျခတက် ေနထိုင္တဲ့ ျပည္သူျပည္သားေတြ ရွိျခင္း၊ အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္စိုးမႈ ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံေတာ္အေရးကိစၥေတြေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းရွိျခင္းဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ေယဘူယ်လကၡဏာရပ္ေတြျဖစ္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို ျပည္သူ႔ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းဟာ အစိုးရတစ္ရပ္ပါပဲ။ ႏိုင္ငံအေရးကို စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ အဖြဲ႔အစည္းတခုေပါ့။ အစိုးရ Government ဆိုတာ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးတစ္စံုတစ္ရာရွိေစလိုတဲ့ ေပၚလစီေတြကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ယႏၱယားတစ္ခုပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရရဲ႕လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟာ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန ဆင္းသက္လာတာပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္ကေန လုပ္ကိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္းခံရတဲ့ ယူနစ္တစ္ခုကို အစိုးရလို႔ေခၚတာပါ။ (ဘုန္းသက္ပိုင္ေရးတဲ့ လူငယ္နဲ႔ ႏိုင္ငံေရး၊ အစိုးရနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ စာ ၂၇)

Continue reading

ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသန ျပတိုက္


သူရ (ေရွးသု)

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကမၸည္းေက်ာက္စာဌာန ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ ပုဂံေဒသရိွ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ ၁၉၀၂ ခုနွစ္တြင္ ေက်ာက္စာ၀န္ မစၥတာေတာ္စိန္ခိုက ပုဂံေဒသပတ္၀န္းက်င္ရိွ ေရွးေဟာင္းေစတီ၊ ဂူ၊ ေက်ာင္းမ်ားမွ ရရိွသည့္ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ ၀တၳဳပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေက်ာက္စာမ်ားကိုျပသရန္ အာနႏၵာဘုရား ေျမာက္ဘက္တြင္ ျပတိုက္တည္ေဆာက္ၿပီး ၁၉၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပတိုက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။

ႏွစ္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ျပတိုက္၌ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ား တျဖည္းျဖည္း ထပ္မံစုေဆာင္းရရိွလာရာ လက္ရိွျပတိုက္တြင္ ေရွးေဟာင္းကမၸည္းေက်ာက္စာမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းမ်ားကို ျပသရန္ေနရာ မလံုေလာက္ေတာ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းအတြင္း ကန္ေတာ့ပလႅင္ဘုရား၏ ေတာင္ဘက္  (၈.၁၆) ဧက (၃.၃-ဟက္တာ) က်ယ္၀န္းေသာ ေျမေနရာတြင္ ရွစ္ေျမႇာင့္သဏၭာန္ ျပတိုက္တစ္ခုႏွင့္ ထုထည္ႀကီးမားေသာ ေရွးေဟာင္းေက်ာက္စာမ်ား၊ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ား ၊ ေက်ာက္ျဖစ္ ရုပ္ၾကြင္းမ်ားကို ျပသရန္ႏွင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းႏွင့္ ေ၀းကြာေသာဂူဘုရားမ်ားအတြင္းမွ မူလေက်ာက္ဗုဒၶ ဆင္းတုေတာ္မ်ားကို အမ်ားျပည္သူမ်ား တစ္စုတစ္ေ၀းတည္းၾကည့္႐ွႈ ေလ့လာႏိုင္ရန္အတြက္ သစ္သားအေဆာင္ႀကီး သံုးေဆာင္ (ေရွးေဟာင္း သုေတသန ျပတိုက္အေဟာင္း၏ အေရွ႕ဘက္တြင္) တည္ေဆာက္ကာ  ၁၉၇၉ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ျပတိုက္အသစ္ႀကီးကို ဖြင့္လွစ္၍ ေျပာင္းေရြ႕ျပသထားသည္။

ျမန္မာ့ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ အေမြအနွစ္မ်ား တည္ရိွရာ ပုဂံေဒသသို့ လာေရာက္ ၾကသည့္ နိုင္ငံျခားသား ကမၻာလွည့္ခရီးသည္မ်ား တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ ပိုမိုမ်ားျပားလာျခင္းေၾကာင့္ စုေဆာင္းရရိွထားေသာ ျပတိုက္ပစၥည္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္၀န္း၀န္းနွင့္ ခန္႔ခန္႔ထည္ထည္ ခင္းက်င္း ျပသနိုင္ရန္ ျပတိုက္အသစ္ထပ္မံတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ထို့ေၾကာင့္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ရွစ္ေျမႇာင့္သဏၭာန္ ျပတိုက္ကို ခ်န္လွပ္၍ က်န္အေဆာက္အအံုမ်ားကိုဖ်က္သိမ္းကာ ေျမဧက (၁၀.၉၇) ဧက အက်ယ္အ၀န္းရိွေသာ ေျမကြက္ေပၚတြင္ ခံ့ညားထည္၀ါသည့္ ကမၻာအဆင့္မီ ေလးထပ္အေဆာက္ အဦ ျပတိုက္သစ္ၾကီးကို ထပ္မံေဆာက္လုပ္ခဲ့သည္။ ယေန႔ေတြ႔ျမင္ရသည့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသန ျပတိုက္သစ္ႀကီးကို ၁၉၉၈ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ၊(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့သည္။ ျပတိုက္အားေန႔စဥ္ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၄း၃၀) နာရီအထိ ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္သစ္ႀကီးအား ခိုနန္းခ်ိဳးသံုးထပ္ပႏၷက္ပံုျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ ျပတိုက္ႀကီး၏ အျပင္ဘက္ႏွင့္ အတြင္းပိုင္းတို႔တြင္ ျမန္မာမႈလက္ရာ ပုဂံေခတ္ဟန္ အဂၤေတပန္းမ်ား၊ သစ္ထြင္းပန္းပု ကႏုတ္ပန္းလက္ရာမ်ား၊ ေရႊဇ၀ါယြန္းပန္းခီ်လက္ရာမ်ားျဖင့့္္ တင့္တယ္လွပစြာ တန္ဆာဆင္ ထားသည္။ ျပတိုက္ႀကီး၏ ေျမေအာက္ခန္းတြင္ ဓာတ္ခဲြခန္းတစ္ခန္း၊ ပစၥည္းသိုေလွာင္ခန္းႏွင့္ လံုၿခံဳေရးခန္းမ်ားပါရိွသည္။ ေျမညီထပ္တြင္ ျပခန္း (၆) ခန္းႏွင့္ ပထမထပ္တြင္ ျပခန္း (၅) ခန္း တို႔ျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသထားသည္။ အေပၚဆံုးထပ္မွာ ပုဂံေစတီ၊ပုထိုးမ်ားကို ျပတိုက္ေပၚမွ ေလ့လာၾကည့္ရႈ၊ ဖူးေမွ်ာ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ေျမညီထပ္တြင္

၁။    အထူးျပခန္း (သို႔မဟုတ္) ပင္မျပခန္းေဆာင္ (Main Hall)

၂။    ပုဂံနန္းၿမိဳ႕ျပခန္း (Display Room of Bagan Palace)

၃။    ပုဂံေခတ္ စာေပျပခန္း (Show Room of Bagan Period Literatures)

၄။    ပုဂံေခတ္ လူေနမႈဘ၀ျပခန္း (Display Room for Social Life of Bagan Period)

၅။    ပုဂံေခတ္ ဗိသုကာလက္ရာျပခန္း (Show Room of Bagan Period Architecture)

၆။    ပုဂံေခတ္ လက္မႈအနုပညာျပခန္း (Show Room of Bagan Period Arts and Crafts) ဟူ၍ ျပခန္း (၆) ခန္း တို႔ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းျပသထားသည္။

ပထမထပ္တြင္
၁။    ပုဂံေခတ္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားျပခန္း (Show Room of Bagan Period Buddha Images)
၂။    ပုဂံေခတ္ ဗုဒၶအနုပညာျပခန္း (Show Room of Bagan Period Buddha Art)
၃။    ပုဂံေခတ္ ဘုရားပုထိုး ပန္းခီ်ျပခန္း (Art Gallery of Bagan Period Ancient Monuments)
၄။    ပုဂံေခတ္ နံရံေဆးေရးပန္းခီ်ျပခန္း (Art Gallery of Bagan Period Mural Paintings)
၅။    ႏိုင္ငံေတာ္ဦးတည္ခ်က္ (၁၂) ရပ္ႏွင့္ တိုင္းက်ိဳးျပည္ျပဳျပခန္း (Twelve National Objectives and Nation – Building Endeavours Show Room) ဟူ၍ ျပခန္း(၅)ခန္းျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းခင္းက်င္းျပသထားသည္။

ပင္မျပခန္းေဆာင္တြင္ ဗုဒၶ၀င္ရွစ္ခန္း သ႐ုပ္ေဖာ္ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ား၊ အေနာ္ရထာမင္း၊ က်န္စစ္သားမင္း၊ အေလာင္းစည္သူမင္းႏွင့္ က်စြာမင္းတို႔၏ ေၾကး႐ုပ္တု (၄) ရုပ္ႏွင့္ က်န္စစ္သားမင္း အတၳဳပတိၱ ေက်ာက္စာ (ပလာစတာပံုတူ) တို႔ကိုျပသထားသည္။

ပုဂံနန္းၿမိဳ႕ ျပခန္းတြင္ ပုဂံေခတ္၊ ပဥၥပါႆာဒနန္းေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အဓိကျပကြက္အျပင္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္မွ နန္းေတာ္အေဆာင္မ်ား ပႏၷက္ပံု ရွင္းလင္းခ်က္၊ က်န္စစ္သားမင္းႀကီး၏ ပလာစတာ ႐ုပ္တုပံု၊ ပ်ဴရြာ (၁၉) ရြာျပ ေျမပံု၊ ေရနံ႔သာကင္းတပ္ၿမိဳ႕ေဟာင္းပံုစံငယ္၊ ပုဂံေခတ္စစ္လက္နက္မ်ားႏွင့္ ပုဂံေခတ္ပန္းပဲ လုပ္ငန္းတို႔ကို ျပသထားသည္။

ပုဂံေခတ္ စာေပျပခန္းတြင္ ျမန္မာစာေပသမိုင္းတြင္ အေရးအႀကီးဆံုး အခန္းမွပါ၀င္ေသာ ပါဠိ၊ ပ်ဴ၊ မြန္၊ ျမန္မာ ေလးဘာသာျဖင့္ ေရးထိုးထားသည့္ ရာဇကုမာရ္ေက်ာက္စာ မူရင္းကို အဓိကထား၍ ျပသထားၿပီး ျမန္မာစာေပ ေျပာင္းလဲလာပံု ဇယားႏွင့္တကြ ပုဂံေခတ္ထိုးေက်ာက္စာ၊ နံရံမင္စာ၊ အုတ္ခြက္စာ၊ ခဲျပားစာ၊ ေပစာ၊ သစ္ျပားစာ၊ ေျမတံဆိပ္မ်ားကို ျပသထားသည္။

ပုဂံေခတ္ လူေနမႈဘ၀ျပခန္းတြင္ ေအဒီ (၁၁) ရာစု၊ ပုဂံေခတ္သီရိပစၥယာရြာျပကြက္၊ ပုဂံေခတ္ ယြန္းလုပ္ငန္း၊ ပုဂံေခတ္ လယ္ယာလုပ္ငန္း၊ ပုဂံေခတ္ ထန္းလ်က္ခ်က္လုပ္ငန္း၊ ပုဂံေခတ္ ယာဂုပဲြႏွင့္ ပုဂံေခတ္က ကင္းတားဆည္ တည္ေဆာက္ေနပံုမ်ားကို ျပသထားသည္။ ေအဒီ (၁၁)ရာစု၊ ပုဂံေခတ္ သီရိပစၥယာရြာ ျပကြက္တြင္ ပုဂံေခတ္၏ တစ္ေန႔တာ လႈပ္ရွားမႈကို အသံစနစ္ျဖင့္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ျပသထားသည္။

ပုဂံေခတ္ ဗိသုကာျပခန္းတြင္ ပုဂံေဒသတ၀ိုက္ (၁၉) စတုရန္းမိုင္ပတ္လည္ ဧရိယာအတြင္းရိွ ေစတီပုထိုးမ်ားျပ ေျမပံု၊ ဗိသုကာလက္ရာ ထူးျခားထင္ရွားေသာ ေစတီပုထိုးမ်ား၊ ဂင္းပိတ္ေစတီအမ်ိဳးအစား၀င္ ေစတီ (၄) မ်ိဳးႏွင့္ လိုဏ္ေပါက္ေစတီအမ်ိဳးအစား၀င္ ေစတီ (၁၅) မ်ိဳး၊ ေပါင္းကူး (၇) မ်ိဳးတို႔ကို ပံုစံငယ္မ်ားျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသထားသည္။

ပုဂံေခတ္ လက္မႈအႏုပညာျပခန္းတြင္ ပုဂံေခတ္က လက္မႈပညာရွင္မ်ား၏ ဘာသာေရးအေပၚ အေျခခံကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အဂၤေတပန္းမ်ား၊ ေက်ာက္ဆစ္လက္ရာမ်ား၊ ပန္းပုလက္ရာမ်ား၊ ေျမထည္ ပစၥည္းမ်ား၊ ေငြထည္ပစၥည္းမ်ား၊ စဥ့္ထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကးထည္ပစၥည္းမ်ား၊ နံရံပန္းခီ်မ်ား၊ အဆင္ တန္ဆာမ်ားနွင့္ ေက်ာက္ျဖစ္ရုပ္ျြကင္းမ်ားကို ျပသထားသည္။

ပုဂံေခတ္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္မ်ားျပခန္းတြင္ ေအဒီ (၁၁) ရာစုမွ (၁၉) ရာစုအထိ ေခတ္အလိုက္ ကဲြျပားျခားနားစြာ ထုလုပ္ခဲ့ေသာဆင္းတုေတာ္မ်ားကို ပလႅင္တံကဲ ေနာက္ခံ၍ ပူေဇာ္ျပသထားသည္။ ဆင္းတုေတာ္မ်ားတြင္ ထုလုပ္ေလ့ရိွေသာ မုျဒာဟန္ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၊ သိဒၶတဘုရားေလာင္း ဗ်ာဒိတ္ခံ ဆင္းတုမ်ား ကိုျပသထားသည္။

ပုဂံေခတ္ ဗုဒၶအနုပညာျပခန္းတြင္ ပဥၥေလာဟာဗုဒၶဆင္းတုေတာ္၊ ဗုဒၶ၀င္ရွစ္ခန္းပါ အႏၶဂူေက်ာက္ခ်ပ္၊ ေၾကးၾကာဖူး၊ ေရႊေဖာင္းၾကြဆင္းတု၊ သစ္သားဆင္းတု၊ ေျမဆင္းတု၊ အုတ္ခြက္ဘုရားမ်ား၊ ေရႊေပလႊာႏွင့္ သဲေက်ာက္ဗိုက္ပူရဟႏၱာစေသာ ဆင္းတုမ်ားကို ျပသထားသည္။ ထို႔ျပင္ ဗုဒၶျဖစ္စဥ္ ဇာတ္ေတာ္မ်ား ေရးဆဲြထားေသာ ပုဂံေခတ္ကာလအ၀တ္ပန္းခီ်ကိုလည္း ျပသထားပါသည္။ ယင္းပုဂံေခတ္ အ၀တ္ပန္းခီ်မ်ားကို  ၾကည့္ရႈေလ့လာျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ေအဒီ ၁၁ ရာစုပုဂံေခတ္ ကတည္းက အ၀တ္အထည္တြင္ ပန္းခီ်ေရးဆဲြေလ့ရိွေၾကာင္းကို လည္းေလ့လာသိရနိုင္သည္။

ပုဂံေခတ္ ဘုရားပုထိုးပန္းခီ်ျပခန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ထင္ရွားေသာ ပန္းခီ်ဆရာႀကီးမ်ား၏ ပုဂံေဒသတ၀ိုက္ရိွ ဘုရား၊ ေစတီ၊ ပုထိုး၊ ေက်ာင္း စသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ားကို ဆီေဆးျဖင့္ေရးဆဲြ ထားေသာ ပန္းခီ်ကားမ်ားႏွင့္ ပဥၥေလာဟာဗုဒၶဆင္းတုေတာ္၊ ေရႊဆင္းတု၊ ေငြဆင္းတု တို့ကိုအပူေဇာ္ခံ ျပသထားသည္။

ပုဂံေခတ္ နံရံေဆးေရးပန္းခီ်ျပခန္းတြင္ အေၾကာင္းအရာအလိုက္ ဗုဒၶ၀င္ခန္းမ်ား၊ ငါးရာ့ ငါးဆယ္ဇာတ္ေတာ္မ်ား၊ မဟာယာနႏွင့္ တႏၱရပန္းခီ်မ်ား၊ နတ္႐ုပ္၊ ျဗဟၼာ႐ုပ္မ်ား၊ ပုဂံေခတ္လူတို႔၏ပံုမ်ား၊ ပုဂံေခတ္အတီးအမႈတ္၊ အကအခုန္ပံုမ်ား၊ ပုဂံေခတ္ ကႏုတ္ပန္းမ်ားႏွင့္ တိရစာန္ပံုမ်ားကို ပုဂံေခတ္ နံရံပန္းခီ်မ်ားမွ ပံုတူကူးေရးဆဲြတင္ျပထားပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဦးတည္ခ်က္ (၁၂) ရပ္ႏွင့္ တိုင္းက်ိဳးျပည္ျပဳ ျပခန္းတြင္ႏိုင္ငံေတာ္ဦးတည္ခ်က္ (၁၂) ရပ္၊ မူ၀ါဒ လမ္းစဥ္ (ရ) ရပ္၊ ပညာေရးဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ တည္ေဆာက္ၿပီး၊ တည္ေဆာက္ဆဲ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ား၊ လမ္းႏွင့္တံတားမ်ား တိုးတက္မႈျပဇယားမ်ားကို ျပသထားသည္။

ပုဂံေရွးေဟာင္းသုေတသနျပတိုက္ႀကီးသည္ ျပခန္းေပါင္း (၁၁) ခန္းျဖင့္ ပုဂံေခတ္၏ ပံုရိပ္မ်ားကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္ေအာင္ ျပသထားေသာ ျမန္မာ့က်က္သေရေဆာင္ ျပတိုက္ႀကီးျဖစ္ေပသည္။

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းထိန္းသိမ္းေရး


ေဒၝက္တာသန္းထြန္း

B.A. (Hons), M.A., B.L., Ph.D., D.Lit(london)

(အဖြဲ႔ဝင္၊ ျမန္မာသမိုင္းေကာ္မရွင္)

ေရွးေဟာင္းပစၥည္းကို ရွာတယ္ဆုိတာက အရင္က အျဖစ္အပဵက္ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ခဵင္လို႔ ျဖစ္ပၝတယ္။ ေရွးပစၥည္းေတြက ကုန္ခဲ့တဲ့ေခတ္က လူေတြ ဘယ္လုိအစားအစာေတြကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး စားေသာက္ၾက တယ္။ ဘယ္လိုအဝတ္တန္ဆာကို ဝတ္ဆင္ၾကတယ္။ ဘယ္လုိေနၾကတယ္။ ဘာကို ယံုၾကည္တယ္ဆိုတဲ့ အခဵက္သံုးခဵက္ကို ေဖာ္ထုတ္ခဵင္လို႔ ျဖစ္ပၝတယ္။ အဲဒီလို ရွာေဖြလိုႚေတြ႔တဲ့ ပစၥည္းေတြကို တယုတယထုပ္ပိုးၿပီး သိမ္းထားလိုက္တာကေတာ့ အလြယ္ဆံုးေပၝ့။ ဒၝေပမယ့္ ျပတိုက္၊ စာၾကည့္တိုက္နဲ႔ ပညာရွင္ေတြကေတာ့ ေရွးပစၥည္းတခုရလာရင္ လုပ္ရမယ့္အလုပ္က ေလးမ်ိဳးေပၞလာတယ္။

(၁) Identification ဘာပစၥည္းလဲလိုႚ ေဖာ္ထုတ္ရမယ္။
(၂) Dating ဘယ္တံုးက ဘယ္သူက၊ ဘာအတြက္ လုပ္သြားသလဲလိုႚ ရွာရမယ္။
(၃) Conservation ဒီပစၥည္းကို ရထားတဲ့အတိုင္း ဆက္႓ပီးထိမ္းရမယ္။
(၄) Preserration ဒီပစၥည္းကို မေပဵာက္မပဵက္ရေအာင္ ထိမ္းရမယ္။
(၅) Renovation ပ်က္သေလာက္ပဲ ျပင္မယ္။

(၁) ဘာပစၥည္းလဲလို႔ ေဖာ္ထုတ္တဲ့အခၝ လြယ္တာရွိသလို၊ ခက္တာလည္းရွိပၝတယ္။ ခပ္လြယ္လြယ္ နမူနာျပရရင္ တုတ္ေခ်ာင္းေတြ႔တဲ့အခၝ ကႏုတံလား၊ တူလား၊ သိဖုိႚလိုတယ္။ ေပစာေတြ႔တဲ့အခၝ ေလာကီလား၊ ေလာကုတၱရာလား သိဖုိ႔လိုတယ္။ ဇာတာေတြ႔တဲ့အခၝ ဖြားတာလား၊ ေသတာလား၊ ဥကင္သဖြင့္တာလား သိရမယ္။ စာရင္းဇယားေတြ႔ရင္ ဖြားေသစာရင္းလား၊ အိမ္ေထာင္စာရင္းလား၊ အေရာင္းအဝယ္လား၊ အေကာက္အခြန္လား၊ အေပၝင္အႏွံလား၊ ခြဲၿပီးသိဖုိႚလိုပၝတယ္။ ေျမပံုေတြရင္ သာသနာေျမ၊ မင္းေျမ၊ အသည္ေျမ ခြဲၿပီး သိဖိုႚလိုပၝတယ္။ အဂၤလိပ္ေျမပံုမွာ ထိပ္ကေျမာက္၊ ျမန္မာေျမပံုမွာ ထိပ္က အေရွ႕ျဖစ္ပၝတယ္။ ပုရပိုက္မွာ Verso ဝမ္း Recto ေကဵာ ခဲြရျပန္တယ္။ အသံုးျပဳတဲ့အခၝ ေကဵာက္စာရဲႚ ဘယ္မဵက္ႏွာ စာေၾကာင္း ဘယ္ေလာက္ပၝတယ္လိုႚ အတိအကဵ ေဖာ္ျပရပၝတယ္။ လူေတြ႔ေမးျမန္းခဵက္ဆုိရင္ အပိုအလိုေတြ ရွိတတ္တယ္။ ွယွဥ္ၿပိဳင္ မစစ္ေဆးဘဲ မသံုးဝံပၝ။ ရက္စြဲ အပိုအလို၊ ေရွ႕ေနာက္မညီမညြတ္ ျဖစ္တတ္တယ္။ သူေျပာတာကို ျပန္စစ္မယ္ဆုိရင္ အေမးခံရသူက စိတ္ဆိုးလိမ့္မယ္။ သူမသိေအာင္ လုပ္ပၝ။

(၂) ပစၥည္းတခုကိုရလာရင္ ဘယ္သူဘယ္တံုးက ဘာအတြက္လုပ္တာလဲ ဆုိတာသိရမယ္။ သိပ္ေဟာင္းတဲ့ ပစၥည္းဆုိရင္ ဓၝတ္ခြဲခန္းတင္ရမယ္။ ျပတိုက္ေတြသြားၿပီး အလားတူပစၥည္းမ်ိဳး ရွာရမယ္။ သဲလြန္စရွာရမယ္။ သဲလြန္စဆုိတဲ့ နာမည္ကပဲ မခိုင္မၿမဲ အရွာရခက္တဲ့ ပစၥည္းလိုႚဆုိတယ္။ အင္မတန္ ပင္ပန္းတယ္။ အခ်ိန္ကုန္မယ္။ ပင္ပန္းရက်ိဳးနပ္သလုိ၊ အက်ိဳးမဲ့ အခ်ီးအႏွီး ျဖစ္သြားတာလဲ ရွိတတ္ပၝတယ္။ ရွာပၝတယ္၊ မေတြ႔ဘူးဆုိရင္ ခြင့္လႊတ္မယ္။ မရွိလုိႚ မသိဘူးဆုိရင္ ခြင့္မလႊတ္ပၝ။ ရွက္ဖုိႚလည္း ေကာင္းပၝတယ္။

(၃) ကိစၥတခု ဘယ္တုန္းကျဖစ္သလဲ၊ ပစၥည္းတခု ဘယ္တုန္းက လုပ္သလဲ သိဖုိႚလိုပၝတယ္။ Radio Carbon Dating တို႔ Thermoluminecent Dating ဆုိရင္ ျပည္တြင္းမွာမရ၊ အေျဖကို နဲနဲေစာင့္ရမယ္။ ေဒၞလာ နဲနဲသံုးရမယ္။ ရက္စြဲေဖာ္တဲ့အခၝ Relative Dating ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္နဲႚ ေဖာ္တာလဲရွိတယ္။ Alsolute Dating အတိအကဵ ေဖာ္ႏိုင္တာလဲရွိတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္လုပ္ရရင္ ေအာက္ကဵမခံဘဲ ဒၝက Studied Guess ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္မွန္းတာလိုႚ ေျပာေလ့ရွိၾကတယ္။ ဒၝက ေက်ာက္ေခတ္ေဟာင္းကလိုႚ ေျပာရင္ အရင္အႏွစ္ ၂၀၀၀၀ ဝန္းက်င္လိုႚ ေျပာတာျဖစ္ေလေတာ့ ဒၝထက္ပို႓ပီး အႏုမစိပ္ႏိုင္ေတာ့ပၝ။ သမိုင္းသမားေရာ တူးေဖာ္ေရးသမားပၝ သတိထားရမယ့္အခဵက္က “လုိခ်င္တာမရွာနဲႚ၊ ေတြ႔တာမွတ္” ဆိုတဲ့ အခ်က္ပဲျဖစ္ပၝတယ္။ ေနာက္တခဵက္က သိပ္ေရွးကဵတဲ့ အႀကိဳသမိုင္း Prehistory ဆုိရင္ အေရွ႕အာဖရိက ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြကို စံတင္ထားၿပီး တျခားေဒသကလူေတြက အလုပ္လုပ္ၾကရပၝတယ္။ ေငြကုန္ေၾကးက်မဵားလိုႚ ခဵမ္းသာသူေတြရဲႚ အေထာက္အပံ့မပၝဘဲ လုပ္လိုႚ မျဖစ္သေလာက္ျဖစ္ပၝတယ္။ ဒီပစၥည္းေတြဟာ ႏွစ္ေပၝင္းရာနဲႚ ေထာင္နဲႚခ်ီၿပီး ေျမႀကီးထဲမွာရ်ိေနတာ မင္းတုိႚဆပ္ေဆာ့လို အခုပ်က္စီးကုန္ၿပီလိုႚ အေျပာမခံရေအာင္ ေရွးေဟာင္းသုေတသန သမားေတြက အလုပ္စခန္းမွာ သိပ္ၿပီး ေစ့စပ္ေသခ်ာပၝတယ္။ အဲဒၝအတြက္ သူတိုႚကို အမ်ားႀကီး ခ်ီးကဵဴးရပၝတယ္။ အင္ဂဵင္နီယာက ပိုက္ဆံ ဘယ္ေလာက္ကုန္တယ္။ ဒီမွာတုိက္ၿပီးၿပီလိုႚ လက္ညႇိဳးထိုးျပသလို ေရွးေဟာင္းသုေတသနသမားကလည္း ပိုက္ဆံဘယ္ေလာက္ကုန္တယ္ ဒီမွာ ပုဆိန္အက်ိဳးလိုႚ ျပရတဲ့လူေတြပၝ။

(၄) ေရွးေဟာင္းသုေတသနမွာ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ အၿမဲလုပ္ရပၝတယ္။ ဒီေနရာကတူးကြက္နဲႚ ဟိုေနရာက အလားတူတူးကြက္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္သင့္သလုိ ဒီႏိုင္ငံက တူးကြက္နဲႚ ဟိုႏိုင္ငံက အလားတူတူးကြက္ ႏိႈင္းယွဥ္သင့္ပၝတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံရဲႚ အခက္အခဲက တျခားႏိုင္ငံက တုိးတက္ပံုနဲႚ ကြာလြန္းတယ္။ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္ဖုိႚလဲ မလြယ္ပၝ။ ဒၝကို လြန္ေျမာက္ဖုိႚ နည္းက ျပည္ပဆက္သြယ္ေရး လြယ္ကူဖုိႚနဲႚ ေငြေၾကး ျပည္စံုဖုိ႔ လုိပၝတယ္။ ဒၝကို အကဵယ္တဝင့္ စဥ္းစားဖုိႚ မလိုပၝ။ အခုအေျခအေနအရ ခက္ခဲေနတာသာ ျဖစ္ပၝတယ္။ လြန္ေျမာက္ႏိုင္စရာ အေၾကာင္းရွိပၝတယ္။

(၅) ေနာက္ဆံုးအခက္အခဲက တူးေဖာ္ေရးမွာ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ ကြပ္ကဲမယ့္ လူမလုံေလာက္တာ ျဖစ္ပၝတယ္။ ကမၻာႏိုင္ငံႀကီးေတြရဲႚ ႀကီးမားတဲ့ တူးေဖာ္ေရးစခန္းေတြမွာေတာင္ ဒီအခက္အခဲမ်ိဳး ရွိတာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ပိုၿပီး ႀကီးကဵယ္မယ္ထင္ပၝတယ္။ ႏိုင္ငံျခားနဲႚ ပူးတြဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ရင္ ျဖစ္ႏိုစရာရွိတယ္။ ပူးတြဲေဆာင္ရြက္တာလဲ ရွိၿပီလိုႚသိရပၝတယ္။

(၆) တူးေဖာ္ေရးက ပစၥည္းထြက္လာတဲ့အခၝ အားကိုးေလာက္တဲ့ ဓၝတ္ခန္းရွိဖုိႚလိုတယ္။ တူးေဖာ္တဲ့အလုပ္ (Field Work) မွာ ႏိုင္နင္းသူ လိုသလို စစ္ေဆးတဲ့ (Lab Work) မွာ ထူးခၽြန္တဲ့လူ လိုပၝတယ္။

(၇) စစ္ေဆး႓ပီးတဲ့အခၝ အက်ိဳးအေၾကာင္းစံုေအာင္ ျပန္ေျပာရတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အစီရင္ခံစာေရးၿပီး ပုံႏိႈပ္ျဖန္ႚေဝရပၝတယ္။ ဒၝကိုမလုပ္ဘဲ မေနသင့္ပၝ။ အထူးသျဖင့္ ပညာရွင္ေတြက သိခ်င္လိုႚ ေစာင့္ရပၝတယ္။ အခုေျပာျပတဲ့အခ်က္ေတြကို မလုပ္ႏိုင္ေကာင္းလားလိုႚ အျပစ္ရွာတဲ့ သေဘာမပၝပၝ။ မပ်က္မကြက္ လုပ္သင့္တယ္။ ပူးေပၝင္းေဆာင္ရြက္ရင္ ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိတယ္လို႔ ေဆြးေႏြးျခင္းသာ ျဖစ္ပၝတယ္။

ေဒၝက္တာသန္းထြန္း

B.A. (Hons), M.A., B.L., Ph.D., D.Lit(london)

(အဖြဲ႔ဝင္၊ ျမန္မာသမိုင္းေကာ္မရွင္)

စတိုင္သစ္မဂၢဇင္း။ အမွတ္ (၁၃၃)၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၂၀၀၄ ထုတ္မွ ေဒၝက္တာသန္းထြန္း၏ “ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ထိန္းသိမ္းေရး”ကို ျပန္လည္ကူးယူ ေဖာ္ျပတာျဖစ္ပၝတယ္။

ရည္မႇန္းခ်က္နီးရင္ ေသြးခ်င္းနီးတာပဲ


Written by လူထုစိန္၀င္း
Monday, 28 March 2011 13:10

ဟိုတေလာက ဂ်ပန္ငလ်င္ႀကီးနဲ႔ ဆူနာမီ ဒီလိႈင္းႀကီး ၾကံဳေတြ႕ခိုက္မႇာ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာေတြခ်င္း ႐ိုင္းပင္း ကူညီၾကပံုမ်ားကို ၾကားရၿပီး ၀မ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူမိတဲ့အေၾကာင္း ေရးခဲ့တယ္။ မေရႇးမေႏႇာင္းမႇာပဲ မေလးရႇားျပန္ လူငယ္တစ္ေယာက္ေရးတဲ့ ကိုယ္ေတြ႕အျဖစ္အပ်က္ စာမူေတြကို အမႇာစာေရးဖို႔ ဖတ္ရင္းနဲ႔ ျမန္မာေတြခ်င္း အေရးႀကီးေတာ့ ေသြးနီးၾကပံု အေၾကာင္းေတြ ေတြးၿပီး ၾကည္ႏူးပီတိ ျဖစ္ရတယ္။

ေသြးမနီးပါဘဲနဲ႔ ေသြးစည္းၾက
အဲဒီအေၾကာင္းႏႇစ္ခုက ဆက္စပ္ၿပီး ေသြးစည္းမႈနဲ႔ ေသြးနီးမႈ အေၾကာင္းေတြကို ဆက္ေတြးျဖစ္သြားတယ္။ လူမ်ဳိးခ်င္းတူလို႔ ဘာသာအယူ၀ါဒခ်င္းတူလို႔ ေသြးစည္းၾကတာမ်ဳိး ရႇိသလို၊ လူမ်ဳိးေတြ၊ ဘာသာေတြ မတူေပမယ့္လည္း အေတြးအေခၚ အယူအဆခ်င္း တူညီလို႔ ေသြးမနီးပါဘဲနဲ႔ ေသြးစည္း ၾကတာမ်ဳိးေတြလည္း ေတြ႕ရတတ္တယ္။ တစ္ခါတေလ က်ေတာ့လည္း ကိုယ္နဲ႔လူမ်ဳိးခ်င္း ဘာသာခ်င္း တူပါလ်က္နဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္လိုမႇ ေသြးစည္းလို႔ မရႏိုင္ တာမ်ဳိး ရႇိသလို၊ လူမ်ဳိးဘာသာ လံုး၀ ကြဲျပားျခားနားေနပါလ်က္နဲ႔ ေဆြလိုမ်ဳိးလို ရင္းႏႇီးခ်စ္ခင္ၾကတာမ်ဳိးလည္း ရႇိတတ္တယ္။ အေၾကာင္းရင္းကို သံုးသပ္ၾကည့္ေတာ့ အေတြးအေခၚ၊ အယူအဆခ်င္း ထပ္တူနီးပါး တူညီၾကတဲ့အတြက္ ျဖစ္တယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်မိတယ္။ အေသြးအေရာင္ တူညီတဲ့ ငႇက္ေတြခ်င္း အုပ္စုဖြဲ႕ေနၾကတယ္။ (Birds of the Same Feather flock together)ဆိုတဲ့ စကားလိုေပါ့။

ဆရာလုပ္ခဲ႕လို႔
ျမန္မာျပည္မႇာ ႏႇစ္ေပါင္းႏႇစ္ဆယ္ေက်ာ္ ေက်ာင္းဆရာ လုပ္ခဲ့ေလေတာ့ ကိုယ္ကသားလို၊ သမီးလို သေဘာထားခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေတြ အမ်ားအျပား ရႇိခဲ့သလို၊ ကိုယ့္ကိုအေဖတို႔၊ အေဖႀကီးတို႔ေခၚတဲ့ တပည့္ေတြလည္း ရႇိခဲ့တယ္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြၾကားမႇာေတာ့ ဒီကိစၥဟာ သိပ္ထူးဆန္းလႇတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဆရာသမားကို မိဘနဲ႔ တစ္တန္းတည္း ထားေလ့ရႇိၾကတာကိုး။
ထူးဆန္းတဲ႕အက်ဳိးေပးဘ၀အက်ဳိးေပးကပဲ ထူးဆန္းလို႔လားေတာ့ မသိဘူး။ ႏိုင္ငံျခားသူ၊ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ျဖစ္ပါလ်က္နဲ႔ ကိုယ့္အေပၚ သံေယာဇဥ္ျဖစ္ၿပီး အေဖလို႔ ေခၚတဲ့သူ၊ အေဖလို သေဘာထား ဆက္ဆံသူ ေလး၊ ငါးေယာက္ထက္မနည္း ရႇိခဲ့တယ္။

ဂ်ပန္လူမ်ဳိး လူငယ္ သတင္းေထာက္ေလးတစ္ေယာက္က ဆရာလိုတစ္မ်ဳိး၊ အေဖလိုတစ္မ်ဳိး ေလးစားခ်စ္ခင္ၿပီး အျမဲမျပတ္ ဆက္သြယ္ေနေလ့ ရႇိသလို၊ လူမႈေရးနဲ႔ ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ဂ်ပန္မေလးတစ္ေယာက္ ဆိုရင္လည္း သူ႔အလုပ္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြး လုပ္႐ံုတင္မက၊ သူ႔ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥ ရင္ဖြင့္စရာေတြ ရႇိရင္လည္း မကြယ္မ၀ႇက္ ရင္ဖြင့္ေလ့ရႇိတယ္။ ငိုစရာရႇိရင္လည္း ငိုျပတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရာက္ေနေရာက္ေန ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ေတာ့ ေရာက္ေအာင္လာ ေတြ႕တယ္။ တစ္ခါတေလ ႏႇစ္လ၊ သံုးလတစ္ခါ ေရာက္လာတတ္တယ္။ ပါပါလို႔ ေခၚပါရေစလို႔ ခြင့္ေတာင္းၿပီး အျမဲတမ္းေခၚတယ္။စာေရးရင္၊ အီးေမးလ္ပို႔ရင္လည္း ပါပါလို႔ပဲ ေရးတယ္။

မေတြ႕ဖူးဘဲနဲ႔
ျမန္မာျပည္မႇာ ႏႇစ္အေတာ္ၾကာေအာင္ အမႈထမ္းခဲ့တဲ့ အေနာက္ႏိုင္ငံသူတစ္ေယာက္ဆိုရင္ အေဖတစ္ေယာက္ကို ဂ႐ုစိုက္သလိုကို ဂ႐ုစိုက္ခဲ့တယ္။ အခု သူ႕ႏုိင္ငံျပန္သြားေတာ့လည္း အျမဲမျပတ္ အီးေမးလ္ပို႔ၿပီး က်န္းမာေရးကို ေမးျမန္းတယ္။ ဖတ္ သင့္ဖတ္ထိုက္တဲ့ စာအုပ္မႇန္သမွ် ပို႔ေပးရႇာတယ္။ သမီးတစ္ေယာက္လိုကို စိတ္ထဲမႇာ မႇတ္ယူထားခဲ့တယ္။

အခုေျပာခဲ့သူအားလံုးက လူခ်င္းေတြ႕ဆံု ရင္းႏႇီးခဲ့ၾကလို႔ သံေယာဇဥ္ ျဖစ္သြားၾကတာ။ အခုတစ္ေယာက္က်ေတာ့ လူခ်င္းေတြ႕ဖူးတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သတင္းၾကားနဲ႔ ရင္းႏႇီးခ်စ္ခ်င္ၿပီး အေဖလို႔ ေခၚခြင့္ေတာင္းခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ ဆစ္ဒနီ တကၠသိုလ္မႇာ မဟာဘြဲ႕တစ္ခုအတြက္ ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသူတစ္ေယာက္ဆီက သူကသိသြားခဲ့တာပါ။

ကာတြန္းဆရာမ
သူကလည္း ဆစ္ဒနီတကၠသိုလ္မႇာ မဟာဘြဲ႕လာတက္တဲ့ သီရိလကၤာႏိုင္ငံသူ ျဖစ္တယ္။ သူ႕ႏိုင္ငံမႇာ အေတာ္အသင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ကာတြန္းဆရာမတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ သူကသတင္းၾကားနဲ႔ ခင္မင္ ရင္းႏႇီးေနၿပီး အေဖလို႔ ေခၚခြင့္ေတာင္း ႐ံုမက ျမန္မာလို ေဖေဖလို႔ ေရးတာပါ သင္ယူၿပီး သူ႕လက္ေရးနဲ႔ ေဖေဖဆိုၿပီး ေရးလိုက္ပါတယ္။ (သူ႕လက္ေရး နမူနာနဲ႔ သူ႕ကာတြန္းလက္ရာကို အကဲခတ္ႏိုင္ေအာင္ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္)။

သူက ကာတြန္းဆြဲ႐ံုတင္မက ကဗ်ာေလးေတြလည္း ေရးပါတယ္။ သူ႕ကဗ်ာေလးေတြနဲ႔ ကာတြန္းလက္ရာေလးေတြလည္း ပို႔ေပးလုိက္ပါေသးတယ္။ သူေက်ာင္းၿပီးသြားရင္ လာျဖစ္ေအာင္လာၿပီး ေတြ႕မယ္လို႔လည္း
ကတိေပးထားပါတယ္။

အေသြးအေရာင္တူတဲ႕ငႇက္
မျမင္ဖူး၊ မေတြ႕ဖူးဘဲနဲ႔ ရင္းႏႇီးခ်စ္ခင္တယ္ ဆိုတာ ျဖစ္ႏုိင္သလား။ လူမ်ဳိးဘာသာမတူ ကြဲျပားျခားနားပါလ်က္နဲ႔ ေသြးသားရင္းခ်ာလို သေဘာထားတယ္ဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္သလား။ အမ်ားစုကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ထင္ၾကမႇာပဲ။
ေလာကြတ္အေနနဲ႔ ေျပာ တာပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆၾကမႇာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလာကြတ္အေနနဲ႔ ေျပာစရာ ဘာအေၾကာင္းမႇ မရႇိပါဘူး။ ကိုယ္ကလည္း ဘာမႇအေရးပါ အရာေရာက္တဲ့သူ မဟုတ္ေတာ့ ဟန္လုပ္ၿပီး ေျပာေနဖို႔ မလိုပါဘူး။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အျပန္အလႇန္ အက်ဳိးေမွ်ာ္ကိုးစရာလည္း ဘာမႇရႇိတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဒီလိုခ်စ္ခင္ရင္းႏႇီးမႈမ်ဳိး ရႇိႏိုင္တယ္လို႔ ယံုတယ္။ အေသြးအေရာင္တူတဲ့ ငႇက္ေတြခ်င္း အုပ္ဖြဲ႕ေနေလ့ ရႇိတယ္ဆိုတဲ့ စကားအတိုင္းေပါ့။

ရည္မႇန္းခ်က္တူရင္
ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ စိတ္ဓာတ္ခ်င္း၊ စ႐ိုက္ခ်င္း၊ ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္း၊ ရည္မႇန္းခ်က္ခ်င္း တူညီၾကသူေတြ ျဖစ္ၾကေတာ့ ေသြးမနီးေပမယ့္ ေသြးစည္းႏိုင္ၾကတဲ့ သေဘာလို႔ပဲ ယူဆမိတယ္။ ဒီေသြးစည္းမႈက ကြၽမ္း၀င္ရင္းႏႇီးမႈနဲ႔ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈတို႔ ေပၚထြန္းလာတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီကတစ္ဆင့္ သံေယာဇဥ္တို႔၊ တြယ္တာမႈတို႔ ျဖစ္လာႏိုင္တယ္ မဟုတ္ဘူးလား။ အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံသား ေခ်ေဂြဗားရားဟာ က်ဴးဘားလူမ်ဳိးမ်ားရဲ႕ လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲအတြက္ ကက္စထ႐ိုနဲ႔ လက္တြဲ တိုက္ခိုက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုးမႇာ ေဘာ္လစ္ဗီးယား လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေဘာ္လစ္ဗီးယား လူမ်ဳိးေတြနဲ႔ လက္တြဲတုိက္ခိုက္ရင္း က်ဆံုးခဲ့ရပါတယ္။ ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္း၊ ခံယူခ်က္နဲ႔ ရည္မႇန္းခ်က္ခ်င္း တူရင္ လူမ်ဳိးတူမႇ မဟုတ္ဘူး၊ ေဆြမ်ဳိးေတာ္မႇ မဟုတ္ဘူး၊ ဘယ္သူနဲ႔မဆို ေသြးစည္းႏိုင္တယ္။ ခ်စ္ခင္ရင္းႏႇီးႏိုင္တယ္။ သံေယာဇဥ္ ျဖစ္ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။

ဓမၼတာပဲ
ႏိုင္ငံျခားေရာက္ ျမန္မာေတြလည္း သာမန္အခ်ိန္ေတြမႇာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဂ႐ုစိုက္ခ်င္မႇ စိုက္ႏိုင္ၾကလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ဂ်ပန္ငလ်င္ႀကီးလို အျဖစ္ဆိုးႀကီး ၾကံဳၾကရတဲ့အခါက်ေတာ့ အားလံုးဟာ ဘ၀တူေတြ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ဘ၀တူေတြ ျဖစ္ေတာ့ အလိုလိုေနရင္း ေသြးစည္းသြားၾကတယ္ေလ။ ဘ၀ခ်င္းတူရင္၊ ယံုၾကည္ခ်က္ခ်င္းတူရင္၊ ရည္မႇန္းခ်က္ခ်င္းတူရင္ အားလံုးဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခါမႇာ အလိုလိုေနရင္း ေသြးနီးသြားၾကတာဟာ ဓမၼတာပါပဲ။

( ၀ီးကလီးအလဲဗင္း၀က္ဆိုက္ မွ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပထားပါတယ္။ )

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: