တရားမွ်တမႈ ဒႆန


“လူသားသည္ တရားမွ်တမႈျဖင့္ ျပည့္စံုေနခ်ိန္တြင္ အေကာင္းျမတ္ဆံုး သတၱ၀ါျဖစ္၏။ သုိ႔ေသာ္ တရားမွ်တမႈ ကင္းမဲ့သြားေသာအခါတြင္မူ အဆုိးယုတ္ဆံုး သတၱ၀ါ ျဖစ္သြားေတာ့သည္”

(အရစၥတုိတယ္)

ဤေလာကတြင္ လူတခ်ဳိ႕သည္ ထားစရာမရွိေအာင္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေနၾကသည္။ လူတခ်ဳိ႕ကမူ စားစရာမရွိေအာင္ ဆင္းရဲမဲြေတေနၾကသည္။ လူတခ်ဳိ႕သည္ေရႊလင္ပန္းႏွင့္ အခ်င္းေဆးကာေမြးဖြားလာၾက၏။ တခ်ဳိ႕အတြက္မူ ေမြးဖြားစဥ္တြင္ ပတ္စရာပုဆုိးစုတ္ပင္ အနုိင္နုိင္ ျဖစ္၏။ ေလာကၾကီးတြင္ တရားမွ်တမႈဆုိတာ ရွိပါေသးရဲ႕လား။ မွ်တမႈမရွိတဲ့ေလာၾကီး ၊ မတရားတဲ့ေလာကၾကီးပါလား။ ယင္းမမွ်တမႈ၊ မတရားမႈတုိ႔အတြက္ တစ္စံုတစ္ခုမလုပ္သင့္ဘူးလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဘာမွ်မလုပ္နုိင္ၾကေတာ့ဘူးလား။

တကယ္ေတာ့ ကမၻာေလာကၾကီးတြင္ မညီမွ်မႈတုိ႔ျဖင့္ ျပည့္လွ်မ္းေန၏။ ယင္းမညီမွ်ခ်က္တုိ႔သည္ နုိင္ငံတစ္ နုိင္ငံခ်င္းစီ အတြင္း၌လည္းရွိ၏။ တစ္နုိင္ငံႏွင့္ တစ္နိုင္ငံၾကားတြင္လည္း ရွိေပသည္။ ကေလးတခ်ိဳ႕သည္ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေသာ မိဘတို႔ထံတြင္  သက္ေတာင့္သက္သာ ျပည့္ျပည့္စံုစံုျဖင့္ ေမြးဖြားလာခဲ့ၾကျပီး အစာအာ ဟာရဖူလံုျပည့္၀စြာျဖင့္ ၾကီးျပင္းလာကာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ကိုလည္း ေကာင္းမြန္စာ ရရွိခဲ့ၾကသည္။ ကေလးတ ခ်ိဳ႕ကမူ ဆင္းရဲစုတ္ျပတ္စြာျဖင့္ ခက္ခက္ခဲခဲ ေမြးဖြားလာၾကရျပီး အစားအစာခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕တဲ့တဲ့ ငတ္ငတ္ျပတ္ျပတ္ျဖင့္ ၾကီးျပင္းလာၾကကာ ပညာသင္ခြင့္ကိုလည္း မရနိုင္ရွာၾကေပ။ ဤမညီမွ်မႈသည္ လူသားတစ္ဦးခ်င္းစီ ကံၾကမၼာ ကိစၥျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိုင္၏။ လူသားတစ္ဦးသည္္ မိမိေမြးဖြားရာမိဘနွင့္ ပတ္သက္၍လည္ေကာင္း၊ လူမ်ိဳးနွင့္ ပတ္သက္၍လည္ေကာင္း၊ နို္င္ငံနွင့္ပတ္သက္၍လည္ေကာင္း မည္သို႔မွ် ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္ မဟုတ္သည္မွာ လည္း အမွန္ပင္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္ ဤသို႔ေသာ ေမြးရာပါ မညီမွ်မႈ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား နည္းနိုင္သမွ်နည္းသြား ေစရန္၊ ေလ်ာ့ပါးေစရန္ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အဖြဲ႕အစည္းနွင့္ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရတို႔သည္ လုပ္ေဆာင္သင့္သည္ မဟုတ္ပါေလာ။

တခ်ိဳ႕ေသာ လူမႈမညီမွ်ခ်က္မ်ား (Social inequalities) သည္ ကံၾကမၼာေၾကာင့္ သူ႔အလိုလို ျဖစ္ေပၚ လာသည္ မဟုတ္ေခ်။ လူ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ပေယာဂေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ဥပမာ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ိဳးျဖစ္၏။ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလုပ္ပိုင္ခြင့္ရေသာ အလုပ္မ်ိဳးကို အျခားလူမ်ိဳးတို႔ အားပိတ္ပင္ထားရွိသည့္ ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္၏။ တစ္ခ်ိန္က ေတာင္အာဖရိကနိုင္ငံတြင္ ရွိခဲ့သည့္ “အသားမည္းနွင့္ ေခြးမ်ား၀င္ခြင့္မျပဳ” ဟူေသာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္၏။ ထိုနည္းတူ ေယာက္်ားနွင့္ မိန္းမ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္းမွာ လည္း ကံၾကမၼာအေၾကာင္းမလွလို႔ျဖစ္လာေသာ မညီမွ်မႈမဟုတ္ေခ်။ လူသားတို႔ တမင္သက္သက္ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိရွိ ဖန္တီးမႈေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္၏။ အမွန္စစ္စစ္ လူျဖစ္တာခ်င္း အတူတူဆိုလွ်င္ အရည္အခ်င္း တူညီပါက တူညီေသာအခြင့္အလမ္း ေပးထားပါမွ  တရားမွ်တမႈ ရွိေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူတိုင္းတူညီေသာ အခြင့္အလမ္းရရွိေစမႈကို ခ်မွတ္ ျပဌာန္းေပးထားၾကသည္မ်ားမွာ မဂၤလာရွိေသာ အရာျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ ဤသုိ႔တူညီေသာ အခြင့္အလမ္းရွိေနေသာ္လည္း လူသားတုိ႔ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ မမွ်တမႈမ်ား မတူညီမႈမ်ား အထင္အရွားက်န္ရွိေနေသးသည္ကုိ ေတြ႔ရေပေသး၏။ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းတစ္ရပ္တြင္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး ေမြးရာပါဇာတိ အရည္အခ်င္း တူေစဦးေတာ့ ခ်မ္းသာသူတုိ႔သည္ ဆင္းရဲသားမ်ားထက္ ဘ၀တြင္အစ ေကာင္းၾကျပီး အေႏွာင္းေသခ်ာမည္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ပုိမုိခ်မ္းသာေသာ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အခြင့္အာဏာရွိေသာ မိသားစုမွေပါက္ဖြားေသာ သူမ်ားသည္ေမြးကတည္းက ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ေရခံေျမခံမ်ား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာပညာေရးႏွင့္ ပုိမိုေကာင္းမြန္ေသာ ေလ့က်င့္မႈမ်ား ရရွိၾကျပီး ပုိမုိေကာင္းမြန္ ေသာ အလုပ္အကုိင္မ်ားကုိလည္း ရရွိေနၾကေပသည္။ ဤသို႔ေသာ မမွ်တမႈမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရးခဲြျခားမႈႏွင့္ လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ ခဲြျခားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားႏွင့္မတူေပ။လူသားတုိ႔၏ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရသည့္ မမွ်တမႈမ်ဳိး ျဖစ္သည္ဟူ၍လည္း ေျပာ၍မရေပ။

ဖံြ႔ျဖိဳးမႈမရွိသည့္(undeveloped) အာဖရိက၊ အာရွနုိင္ငံမ်ားတြင္ နုိင္ငံသားအမ်ားစုသည္ မ်ဳိးဆက္တစ္ ဆက္ျပီးတစ္ဆက္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ခဲ့ၾကျပီး လူစကားေျပာတတ္ေသာ တိရစၦာန္မ်ားဘ၀ပမာ စားရမဲ့၊ေသာက္ရမဲ့ ျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ လက္တစ္ဆုပ္စာ အာဏာရွင္တစ္စုႏွင့္ သူတုိ႔၏အေပါင္းပါ Crony တစ္အုပ္ တုိ႔သည္ အလ်ံပယ္ ၾကြယ္၀ေန၏။ ကမၻာတြင္ အခ်မ္းသာဆံုးနုိင္ငံျဖစ္ေသာ အေမရိကန္၌ပင္ နုိင္ငံသား အမ်ားအျပားသည္ မိမိတုိ႔၏ ဘ၀ကုိ စီးပြားေရး မဖူလံုမႈ၊ ပညာေရးမျပည့္စံုမႈတုိ႔ျဖင့္ အစျပဳခဲ့ၾကရ၏။ ယင္းတုိ႔အထဲမွ တခ်ဳိ႕တ၀က္သာလွ်င္ ယင္းအခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္လႊားနုိင္ၾကေပသည္။ နုိင္ငံသားတုိင္း  အတြက္ တူညီေသာ ဘ၀အစမ်ဳိးကုိမူ မေပးနုိင္ၾကေသးေပ။

ယေန႔ကမၻာၾကီး၏ အၾကီးမားဆံုး မမွ်တမႈမွာ ခ်မ္းသာေသာ ဖံြ႔ျဖိဳးျပီးနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ဆင္းရဲေသာ မဖံြ႔ျဖိဳး (ဖံြ႔ျဖိဳးဆဲ) နိုင္ငံမ်ား တနည္းအားျဖင့္ ေအာင္ျမင္ထြန္းေတာက္ေသာ နုိင္ငံမ်ားႏွင့္ က်ရႈံးနိုင္ငံမ်ား( Failed State) ၾကားရွိ ဥစၥာဓန အဆမတန္ ကြာဟခ်က္ က်န္းမာေရးအေျခအေန ျခားနားခ်က္ ၊ ပညာေရး အဆင့္အတန္း မတူညီမႈတုိ႔ျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚရွိလူမ်ားစုတုိ႔သည္ ဥေရာပ အေမရိကႏွင့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံတုိ႔ရွိ အဆင္းရဲဆံုးလူမ်ား ေလာက္ပင္ စီးပြားေရး အေျခအေနမေကာင္းၾက ၀င္ေငြမရွိၾက၊ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အခြင့္အလမ္းလည္း မရွိၾကေပ။ ဤသို႔ေသာၾကီးမားလွသည့္ ကြာျခားခ်က္ မမွ်တမႈသည္ ထုိနုိင္ငံ အသီးသီး၌ လူျဖစ္လာရေသာ ကံေကာင္းမႈ ကံဆုိးမႈအေပၚတြင္မူတည္သေလာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ လူသားတုိ႔၏ ဖန္တီးမႈ ပေယာဂေၾကာင့္ေလာ။ ယင္းသုိ႔ပမာဏ ၾကီးမားလွစြာေသာ ျခားနားခ်က္မမွ်တမႈမ်ားကုိ ခလုတ္တုိက္ျပီး တစ္ေျပးတစ္ညီတည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္နုိင္ဖုိ႔ ခဲယဥ္းလွေသာ္လည္း ျခားနားခ်က္ ေလ်ာ့ပါးနုိင္သေလာက္ ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ လူသားတုိ႔ မစြမ္းေဆာင္နုိင္ၾကျပီေလာ။ ဘာလုပ္ၾကသင့္သနည္း။

ဤကိစၥနွင္ပတ္သက္၍ စဥ္းစားရာတြင္ အခ်က္နွစ္ခ်က္ကို အဓိကထားရေပမည္။ ပထမအခ်က္မွ မမွ်တမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အေၾကာင္းတရားနွင့္ ပတ္သက္ျပီး ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ယင္းမမွ်တမႈကို ဖယ္ေဖ်ာက္ရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ ေလ်ာ့ပါးသြားေစရန္ လိုအပ္သည့္ ကုထံုးနည္းလမ္းျဖစ္ေပသည္။ ပထမ အခ်က္နွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိကေမးခြန္းမွာ မမွ်တမႈကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ မည့္သည့္အေၾကာင္းတရား အမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ မွားယြင္းေနသနည္း ဟူ၍ျဖစ္၏။ ဒုတိယအခ်က္ကုထံုးနွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိကေမးခြန္းမွာ မမွ်တမႈကို ကုသေပးနိုင္သည့္ မည္သည့္နည္းလမ္းမ်ားသည္ မွန္ကန္သနည္း ဟူ၍ျဖစ္ေပ သည္။

ေမာင္ၾကည္သစ္

ျပည္သူ႔ေခတ္ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၁ အမွတ္၃၃

၂၄ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၁

One thought on “တရားမွ်တမႈ ဒႆန

Add yours

  1. ေကာင္းပါတယ္……အကို ့စာေတြ….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: