ပုဂၢလိက ဘဏ္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္


မင္းမႏိုင္ (ရန္ကုန္မွ ေရးသားေပးပို႔သည္။) (၂၀၁၀ ၾသဂုတ္ ၄)

ပုဂၢလိက ဘဏ္သစ္မ်ားကို ထူေထာင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳထားရာ ထူးကုမၸဏီက ေအးရွားဂရင္း  ဘဏ္၊ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီက ဧရာ၀တီဘဏ္၊ IGE ကုမၸဏီက အမရာဘဏ္ ႏွင့္ ဧဒင္ အုပ္စုကုမၸဏီက ျမန္မာ ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္တို႔က ဘဏ္ထူေထာင္ခြင့္ရရွိၿပီး ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ အဲ့ဒီဘဏ္ေလးခု ဟာ ႏွစ္လခန္႔ အတြင္း လုပ္ငန္းမ်ား အၿပီးသတ္ ျပင္ဆင္ၿပီး ၾသဂုတ္လ ခန္႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ဖြယ္ရွိသည္။

အေႂကြး၀ယ္ကတ္မ်ားကို Credit Card, Debit Card, Smart Card စသည္ျဖင့္ ခြဲျခားႏုိင္ၿပီး ေငြေၾကး လည္ပတ္မႈႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားကို ပုိမိုအဆင္ေျပႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္ အသံုးျပဳျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားမွ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေနသည့္ Smart Card မ်ားရွိၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ က်ပ္ ၁၀ သိန္းေပးသြင္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။


One thought on “ပုဂၢလိက ဘဏ္သစ္မ်ား ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး ျပင္ဆင္

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: