ႏိုင္ငံျပဳပညာနိဒါန္း


မိုးသန္ (စံပယ္ျဖဴမဂၢဇင္း အမွတ္-၄ ဇူလိုင္ ၂၀၀၇)

လူတို႔သည္ ပုရြက္ဆိတ္မ်ား၊ ပ်ားမ်ားကဲ့သို႔ အစုအေပါင္း အသိုက္အၿမံဳႏွင့္ေနတက္ေသာ သတၱ၀ါမ်ားျဖစ္သည္။ မိမိတုိ႔၏ ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဦးအေပၚတစ္ဦး အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳရင္း စနစ္က်သည့္ ဆက္ဆံေရးပံုစံေအာက္ တြင္ ေပါင္းစုေနထိုင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးေပၚ မူတည္၍ တာ၀န္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ တာ၀န္ယူမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ခြဲေ၀ထမ္းေဆာင္ၾကျခင္း ျဖင့္ ကိုယ့္အစုအေ၀းအသိုက္အၿမံဳအတြင္း ရွင္သန္လႈပ္ရွားေနၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားႏွင့္ ပ်ားမ်ား၊ ပုရြကက္ဆိတ္မ်ား ကဲ့သို႔ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး သတၱ၀ါမ်ားအၾကားတြင္ ႀကီးမားေသာ ကြာဟမႈရွိသည္။ အျခားသတၱ၀ါမ်ားသည္ ဗီဇ၏လႊမ္းမိုးမႈ သက္သက္ျဖင့္ သူတို႔အသိုက္အၿမံဳ၏ အစဥ္အလာ ဖြဲ႔စည္းမႈ စည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း ရွင္သန္ေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ပုဂၢလိကဘ၀သည္ အေရႊ႕အေျပာင္းမရွိ၊ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အလမ္းမရွိၾကေခ်။ လူသားတို႔မွာကား ထိုသို႔မဟုတ္ေပ။ ေရွ႕မ်ိဳးဆက္မွ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား၊ အသိတရားမ်ားကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းတတ္သည့္ အသိဥာဏ္ပိုင္ရွင္ျဖစ္သည္။ အသိဥာဏ္ျမင့္မားသည့္ အေတြးအေခၚရွင္ႀကီးမ်ားသည္ သူတို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ သမိုင္းေခတ္၏ ေနာက္ခံကားေပၚတြင္ အေကာင္းဆံုး လူမႈအဖြဲ႔အစည္းပံုစံမ်ား၊ လူမႈဆက္ဆေရးပံုစံမ်ား၊ စံျပႏိုင္ငံေတာ္ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို မတူညီေသာ ႐ႈ႕ေထာင့္အသီးသီးမွ ေတြးေခၚၾကံဆေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ပုဂၢလိက လူသားလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ ရပ္ခံရင္း လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ေကာင္းက်ိဳးကို ေရွ႕႐ႈ႕ ႏိုင္ငံေရးကို အာမခံႏိုင္မည့္စနစ္မ်ား၊ မူေဘာင္မ်ားကို ေတြးေခၚေဖာ္ထုတ္ခ်ေပးခဲ့ ၾကသည္။ ထိုသို႔ျဖင့္ လူ႔သမိုင္းတေလွ်ာက္ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးရာ အေတြးအျမင္မ်ားသည္ သိပၸံပညာရပ္ႀကီး တစ္ခုအျဖစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ယခုစာစုတြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္၏ အေျခခံက်ေသာ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၊ ထိုနယ္ပယ္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္ ပညာရွင္မ်ား အသံုးျပဳေသာ ခ်ဥ္းကပ္ပံုနည္းနာမ်ား၊ အေကာက္အယူမ်ားကို တင္ျပသြား မည္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္သည္ ႏိုင္ငံေရးကို စနစ္တက် ေလ့လာျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံေရး၏ ေရာင္ျပန္ ဟပ္မႈမ်ား၊ အက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ လူမ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပါ၀ါအသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပါ၀ါအတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားမႈမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ ပညာရွင္မ်ားသည္ အမ်ားအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးပါ၀ါမ်ားကို အစိုးရမ်ားက မည္သို႔ မည္ပံုအသံုးခ်သည္တို႔ကို ေလ့လာေလ့ရွိသည္။ အျခားတစ္ဘက္တြင္လည္း စီးပြားေရးအေပၚ ႏိုင္ငံေရးအက်ိဳးသက္ ေရာက္ပံုမ်ား၊ သာမန္အရပ္သူ အရပ္သားတို႔၏ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း တို႔အေပၚ ႏိုင္ငံေရးၾသဇာ သက္ေရာက္ပံုမ်ား စသည္တုိ႔ကို ေလ့လာသည္။ အစိုးရမ်ား၏သေဘာသဘာ၀မ်ားႏွင့္ ပါ၀ါက်င့္သံုးပံုမ်ားကို အေလးေပးေလ့လာျခင္းသည္ အျခားေသာ လူမႈသိပၸံပညာရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံကို ျခားနားေစေသာ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတို႔၏ ဆက္စပ္ပံုကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈတို႔၏ ဆက္စပ္ပံုကို ေလ့လာႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာရမႈရွိသည္။ ထို႔အတူ လူမႈအေဆာက္အအံုႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေဆာက္အအံုတို႔ၾကား ဆက္ႏြယ္ေနမႈကို သိရွိနားလည္ေစရန္ လူမႈေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေလ့လာရမႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာ၏ အေရးပါမႈ

ႏိုင္ငံေရသိပၸံသည္ အေရးႀကီးေသာပညာရပ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ၂၀ ရာစုအတြင္း သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူသားတို႔သည္ မတူညီေသာႏိုင္ငံေရးအယူဆမ်ားကို ယံုၾကည္စြဲကိုင္ၾကေသာ အၿပိဳင္ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုမ်ား၊ အုပ္စိုးသူမ်ား၏ ဒဏ္ေၾကာင့္ အသက္ဆုး႐ံႈးခဲ့ၾကရသည္။ လူသားတို႔၏ဘ၀သည္ သူတုိ႔ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရမ်ား၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ရပ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ခံေနၾကရၿပီး သူတို႔ေနထိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ လူမႈအေဆာက္အအံုအေပၚမူတည္၍ တာ၀န္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား မတူညီၾကေပ။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ပညာေပးျခင္း၊ ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ မ်ားကို အႀကံေပးျခင္း၊ ဦးေဆာင္လမ္းျပျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအျမင္မ်ိဳးစံုေပၚေပါက္ရွင္သန္လာေစရန္ သုေတသနျပဳလုပ္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရး၊ ဖိႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ညီမွ်မႈႏွင့္ မညီမွ်မႈ၊ စစ္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစသည့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းျခင္းရာတို႔၏ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို နားလည္ႏိုင္ေစရန္၊ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာ အခန္းက႑သည္ အေရးႀကီးလွပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာ၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာ၏ ပညာရပ္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မ်ားကို အၾကမ္းအားျဖင့္ (၆) ပိုင္းခြဲျခားၿပီး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။ (၁) ႏိုင္ငံေရးႏိႈင္ယွဥ္ေလ့လာမႈ Comparative Poloitics ၊ (၂) ႏိုင္ငံတာဆက္ဆံေရး International Relation ၊ (၃) ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ား Political Theories ၊ (၄) လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး Public Administration ၊ (၅) ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား Public Policy ၊ (၆) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျပဳအမူ Political Behavior စသျဖင့္ ခြဲျခား ေလ့လာ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

(၁) ႏိုင္ငံေရးႏိႈင္ယွဥ္ေလ့လာမႈ Comparative Poloitics

မတူညီေသာႏိုင္ငံမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးရာမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ အေျခအေနမ်ားကို မတူညီေသာ အခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္ ႏွစ္ခုပိုင္းျခား၍ ႏိုင္ယွဥ္ေလ့လာၾကသလို ယဥ္ေက်းမႈျခင္း ဆင္တူသည့္ ႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ား (ဥပမာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား) ကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကသည္။ ထိုပညာရွင္တို႔သည္ ေလ့လာေနေသာႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံအုပ္စုမ်ား၏ ဘာသာစကား၊ သမိုင္းေနာက္ခံအေျခအေန၊ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာတို႔ကို ကၽြမ္က်င္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ပညာရွင္မ်ားသည္ ယဥ္ေက်းမႈျခင္းမတူညီေသာ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေလ့လာၾကၿပီး ထိုႏိုင္ငံတို႔၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ေလ့ာျခင္းျဖင့္ရရွိလာေသာ ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ သမိုင္းသင္ခန္းစာမ်ားအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲလုပ္လိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ေသာ အခက္အခဲမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သလို၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါကလည္း ႀကိဳတင္ျဖည္းဆည္း ႏိုင္သည့္အတြက္ မ်ားစြာအက်ိဳးရွိေပသည္။

(၂) ႏိုင္ငံတာဆက္ဆံေရး International Relation

ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးပညာသည္ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္း၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံစံုေက်ာ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား၏ အျပန္အလွန္ ဆက္ဆံမႈပံုစံမ်ား၊ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေလ့လာသည္။ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး ပညာရွင္မ်ားအသံုးျပဳေသာ အစဥ္အလာခ်ဥ္းကပ္နည္း ႏွစ္ခုမွာ Realism ႏွင့္ Liberalism တို႔ျဖစ္သည္။ Realism အစဥ္ အလာအရ ႏိုင္ငံတကာစနစ္ International Order ၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ထိန္းထားႏိုင္ရန္ အင္အားထိန္းညႇိေရး Balance Of Power အယူအဆကို အသံုးျပဳသည္။ Liberalism အစဥ္အလာအရ ၾကည့္ျမင္သံုးသပ္မည္ဆိုလွ်င္မူ ႏိုင္ငံအခ်င္းခ်င္းၾကား ေပၚေပါက္လာေသာ ပဋိပကၡမ်ား၊ တင္းမာမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ၾကား၀င္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈကို အားေပးသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာျခင္း ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။

(၃) ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ား Political Theories

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္ စတင္ထြန္းကာခဲ့ရာ ဂရိေခတ္မွစတင္၍ ယခုအခ်ိန္အထိ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားတြင္ တရားမွ်တမႈ၊ ညီမွ်မႈ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ မွန္ကန္မႈ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈစသည့္ ႏိုင္ငံေရး၏ အေရးပါေသာ အေျခခံအယူအဆမ်ားကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္မႈမ်ားပါ၀င္သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံကို ေလ့လာရာတြင္ လိုအပ္ေသာ ယုတၱိေဗဒဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားတြင္ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ား သည္ ဥပေဒနယ္ပယ္၊ ဒႆနိကနယ္ပယ္တို႔ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီပိုင္ရွင္မ်ားသည္ လူသားႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးေသာ စံျပဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို တင္ျပၾကသလို၊ အုပ္စိုးသူႏွင့္ အုုပ္စိုးခံမ်ားၾကား ပဋိညာဥ္ျပဳမႈ စသည္တို႔ကို ေလးနက္စြာ စဥ္းစားေဖာ္ထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားကို ဓမၼဓိဌာန္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း စဥ္းစားေတြးေခၚတည္ေဆာက္ထားေသာ Normative Theories မ်ား၊ လူသား၏ သဘာ၀ကို အေျချပဳစဥ္းစားထားေသာ Prudential Theories မ်ားႏွင့္ လူသားတို႔၏ လြတ္လပ္မႈအေျခခံမွ စဥ္းစားေသာ Constructive Theories မ်ားဟူ၍ သံုးမ်ိဳးခြဲျခားႏိုင္သည္။ Normative သီအိုရီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင့္သိမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ဥပေဒကို လိုက္နာမႈတို႔တြင္ မည္သည့္အတြက္ ထိုသို႔လုပ္သင့္ျခင္းျဖစ္သည္ တို႔ကို ကိုယ္က်င့္တရား႐ႈ႕ေထာင့္တို႔မွ ဆန္းဆစ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ Prudential Theories မ်ားမွာမူ ကိုယ္က်င့္တရား၊ ဆင္ျခင္တံုတရားတို႔ထက္ လူသား၏ မိမိအက်ိဳးစီးပြားရွိမႈကို  လိုလားေသာ သဘာ၀ကို အေျချပဳၿပီး ဆန္းစစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတရားမ်ားျဖစ္သည္။ Constructive  သီအိုရီရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားတို႔ မည္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ အေပၚသစၥာေစာင့္သိၾကသည္ဆိုသည္ထက္ လိုအပ္မႈအရ ႏိုင္ငံေတာ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ စနစ္တို႔အေပၚတြင္ မည္သို႔မည္ပံု ပါ၀င္ပတ္သက္သင့္သည္ဆိုသည္တို႔ကို ရွင္းလင္းျပျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရွိႏွင့္ၿပီးသား အေဆာက္အအံုတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈထက္၊ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္မႈကို အသံုးခ်ၿပီး လိုအပ္ပါက အေဆာက္အအံုပိုင္းဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို မည္သုိ႔ေဆာင္ရြက္သင့္သည္တို႔ကို ေ၀ဖန္ဆန္းဆစ္ပိုင္းျပျခင္းမ်ားျဖစ္သည္။

(၄) လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရး Public Administration

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္အခ်ိဳ႕သည္ လူထုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ား၏ ဆက္ႏြယ္မႈကို ေလ့လာၾကသည္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပံုကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ အားသာခ်က္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သိျမင္ကာ ႏိုင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားသည္ ပိုမိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေသာ လူထုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစနစ္မ်ားကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္ေပသည္။

(၅) ျပည္သူလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား Public Policy

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ၊ စီးပြားေရးအေျခအေနစသည့္ လူထုႏွင့္ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္ေသာ အေရးအရာမ်ားကို ေလ့လာကာ မည္သို႔မည္ပံု ေပၚလစီမ်ား ခ်မွတ္ေျဖရွင္းရမည္ဆိုသည္ကို စဥ္းစားေ၀ဖန္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုပညာရပ္သည္ ျပည္သူ႔ေပၚလစီဆိုင္ရာအယူအဆမ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ားရွိသလို၊ ႏိုင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒ၊ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳ ေရးမူ၀ါဒမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္မွ အခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳေလ့လာသည္။ ေပၚလစီမ်ားကို အသံုးျပဳေလ့လာသည္။ ေပၚလစီမ်ားခ်မွတ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ က်င့္၀တ္မ်ားကိုမူ ႏိုင္ငံေရးသီအိုရီမ်ားမွ ထုတ္ယူ အသံုးျပဳသည္။

(၆) ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျပဳအမူ Political Behavior

ျပည္သူတို႔၏ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ား၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါ၀င္မႈစသည့္ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အျပဳအမူတို႔ကို ေလ့လာေသာပညာရပ္ျဖစ္ သည္။ ထိုပညာရပ္သည္ လူထု၏ မဲဆႏၵေပးရာတြင္ အျခားေသာ လူမႈေရးဖိအားတို႔၏ လႊမ္းမိုးမႈကင္းမကင္း၊ လူတို႔၏စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အစြဲအလမ္းမ်ား (ဥပမာ ပါတီစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ) ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ရာတြင္ ျပည္သူတို႔၏ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ခံစားမႈမ်ား၊ အက်ိဳးစီးပြားအျမင္မ်ားသည္ ပါတီစည္း႐ံုးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပါတီတို႔၏ မူ၀ါဒေရးဆြဲမႈမ်ားအေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဳးျပဳသည္။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္တို႔၏ ခ်ဥ္းကပ္မႈဗ်ဴဟာမ်ား

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်ရွင္းျပႏိုင္ရန္အတြက္ ႐ႈ႕ေထာင့္သံုးမ်ိဳးမွ ခ်ဥ္းကပ္ေလ့ရွိသည္။ ပထမဦးဆုးပံုစံမွာ လူ႔သဘာ၀ကို အေျခခံေသာ ဆင္ျခင္ေရြးခ်ယ္မႈပံုစံ Rational Choice Model ျဖစ္သည္။ ထို႐ႈ႕ေထာင့္မွ ေလ့လာမည္ဆိုလွ်င္ လူသားတို႔သည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ မိမိတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို ေရွ႕႐ႈ႕တတ္သူမ်ားျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို မိမိတို႔အတြက္အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္ဆံုးလမ္းကိုသာ ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း မိမိတို႔အတြက္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အစိုးရမ်ားကိုသာ ေထာက္ခံၾကမည္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမွာ စနစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္မႈကို အေျခခံ ေသာပံုစံ Function Model ျဖစ္သည္။ လည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စနစ္တစ္ခုသည္ လူသားတို႔၏ လိုအပ္မႈကို အျပည့္အ၀ျဖည့္ ဆည္း မေပးႏိုင္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုစနစ္၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြဆန္းဆစ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ထိုလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ သမိုင္းဆိုင္ရာတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးပါသည့္ ျပညႊန္းမွတ္မ်ားျဖစ္သည္။ တတိယခ်ဥ္းကပ္မႈပံုစံမွာ လူသားတို႔၏ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား၊ ေလာကအျမင္မ်ားကို အေျခခံေသာ ေလ့လာမႈပံုစံ Interpretive Model ျဖစ္သည္။ ထို႐ႈ႕ေထာင့္အရ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္သူတို႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို နားလည္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ျခင္းျဖင့္ ထိုျဖစ္ရပ္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခန္႔မွန္းတြက္ ခ်က္ရာတြင္ မ်ာစြာ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္၏ သုေတသနလုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ား

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရပ္၏ သုေတသနလုပ္နည္း လုပ္ဟန္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံေရး သုေတသီတို႔သည္ ကိန္းဂဏန္းပမာဏ အေျချပဳနည္းနာ Quantitative Method ကို အသုံးျပဳ၍ နမူနာအုပ္စုငယ္မ်ား အတြင္းေလ့လာေတြ႔ရွိမႈမ်ားကို အေျခခံကာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ား၊ သီအိုရီမ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားတို႔၏စိတ္သည္ အစဥ္အၿမဲေျပာင္းလဲတတ္သည့္အေလ်ာက္ နမူနာပံုစံငယ္မ်ားအတြင္း ေလ့လာရရွိေသာ အခ်က္အလက္ရလဒ္မ်ားသည္ မိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာလက္ေတြ႔ အေျခအေနမ်ားတြင္ အံ၀င္ခြင္က်မျဖစ္ႏိုင္သည္မ်ား ရွိႏိုင္ေပ သည္။ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေသာ လူတို႔၏အျပဳအမူမ်ားကို ေဖာ္မ်ဴလာသေဘာမ်ားျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၍ မရႏိုင္သည္မ်ား ရွိေပသည္။ ဥပမာ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ကမွ် ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဆိုဗီယာက္ယူနီယံၿပိဳကြဲမႈကို ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္တို႔က ျဖစ္ရပ္တစ္ခုတည္းကို သီးသန္႔ေလ့လာမႈ Case Study မ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ထိုေလလာေနေသာျဖစ္ရပ္၏ လက္ေတြ႔ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြသင့္သည္ဟု ယူဆၾကသည္။

ကိန္းဂဏန္းပမာဏအေျချပဳနည္းနာ Quantitative Method

ထိုသုေတသနနည္းနာတြင္ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈႏွင့္ ေလ့လာေနေသာအုပ္စု သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အေပၚ ေယဘုယ်ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မႈတို႔ပါ၀င္သည္။ သေဘာထား စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈပံုစံတြင္ ေလ့လာလိုေသာ အေၾကာင္းအခ်က္ေပၚ မူတည္၍ ေမးခြန္းမ်ားကို လူထုထံသို႔ခ်ေပးကာ သေဘာထားအျမင္ေပးေစျခင္းျဖစ္သည္။ ေယဘုယ် ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္မႈပံုစံတြင္ လူထု၏ဘ၀ရပ္တည္မႈ အေျခအေန၊ စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း၊ ပ်မ္းမွ်သက္တမ္းစသည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ အေျခအေနတို႔ကို စနစ္တက်မွတ္တမ္းတင္၍ ေလ့လာေသာပံုစံျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေလ့လာျခင္းျဖင့္ ထိုေသဒ သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိက်င့္သံုးေနေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ လက္ေတြ႔အေျခအေနၾကား ကြာဟမႈရွိ မရွိေလ့လာသိရွိႏိုင္သည္။

ျဖစ္ရပ္တစ္ခုခ်င္း သီးသန္႔ေလ့လာျခင္း Case Study

ထိုသုေတသနနည္းနာအရ ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ား၊ (ဥပမာ- ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ပြားမႈ၊ စစ္ျဖစ္ပြားမႈ၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရး တိုးတက္လာမႈ) စသည့္တို႔ကို ခြဲျခားစိတ္ျဖာ၍ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား၊ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ေလ့လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေလ့လာရာတြင္ အစဥ္အလာသီအိုရီမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒသမ်ားကို အသံုးျပဳျခင္းထက္ ေလ့လာေနေသာ ျဖစ္ရပ္၏ ထူးျခားေသာျပႆနာမ်ားကို စနစ္တက်နားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳပမ္းျခင္းႏွင့္ ထိုျပႆနာမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို ဦးစားေပးရွာေဖြရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အသစ္သစ္ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ခ်ဥ္းကပ္ရာတြင္ ထိုနည္းလမ္းသည္မ်ားစြာ အသံုး၀င္ေပသည္။

အျခားနည္းလမ္းမ်ား The Other Methods

အထက္ပါနည္းလမ္း ၂ ခုအျပင္ အေျခအေန၏ လိုအပ္မႈအေပၚမူတည္၍ အျခားပညာရပ္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ားအတိုင္း သုေတသနျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိသည္။ ဥပမာေပၚလစီတစ္ခုကို ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခု သတ္မွတ္၍ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္က်င့္သံုးၾကည့္ကာ အက်ိဳးဆက္ကို ေလ့လာျခင္း၊ ေပၚလစီတစ္ခုကို မတူညီေသာ ေနရာႏွစ္ခုတြင္ စမ္းသပ္က်င့္သံုးေစၿပီး ထြက္ေပၚလာေသာ ရလဒ္မ်ားကို ႏိႈင္းယွဥ္ေလ့လာၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။


မိုးသန္

Ref
– “Living Political Ideal’s” By : Geoff
– “Modern Political Philosophy” By Richard Hudelson
– Encarta Reference 2007

(ယခုစာစုသည္ အေျပာက်ယ္လွေသာပညာသမုဒ္ျပင္က်ယ္ႀကီးထဲမွ ေရစက္ကေလးတစ္စက္သဖြယ္သာျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံ၏ ေလ့လာမႈနယ္ပယ္မ်ားႏွင့္ သေဘာသဘာ၀ကို ျခံဳငံုမိေစရန္ မိတ္ဆက္သေဘာျဖင့္ အက်ဥ္းမွ်တင္ျပခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း သက္ဆိုင္ရာပညာရပ္ နယ္ပယ္မ်ားမွ စိတ္၀င္စားစရာေကာင္းေသာ အေတြးအျမင္အယူအဆမ်ားကို  တတ္စြမ္းသေလာက္ ဆက္လက္တင္ျပသြားပါမည္။ မိုးသန္း )

(ကၽြန္ေတာ္ဘေလာ့ခ္ကို ေရာက္ရွိလာတဲ့ လူငယ္စာဖတ္ပရိသတ္ေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖတ္ခဲ့ဘူးတဲ့ စာေတြထဲက အက်ိဳးရွိေစမယ့္ စာေတြကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ တင္ျပတဲ့ေနရာမွာ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ေ၀တဲ့ စံပယ္ျဖဴမဂၢဇင္းပါ ဆရာ မိုးသန္ကေလာင္အမည္နဲ႔ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့တဲ့ “ႏိုင္ငံျပဳပညာနိဒါန္း” ေဆာင္းပါးကို စာျပန္႐ိုက္ၿပီး ျဖန္႔ေ၀ေပးလိုက္ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက လူငယ္ေတြအေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာကို မသိမရွိမျဖစ္ရေလေအာင္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒီေဆာင္းပါးကို ေဖာ္ျပေပးရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပလိုသူေတြအေနနဲ႔လည္း မူရင္းကိုးကားခ်က္ကိုေဖာ္ျပၿပီး အေတြးအျမင္က်ယ္ျပန္႔ေစဖို႔ ဆက္လက္ျဖန္႔ေ၀ႏိုင္ပါတယ္။ အံ့ဘုန္းျမတ္)

3 thoughts on “ႏိုင္ငံျပဳပညာနိဒါန္း

Add yours

  1. ကိုအံ့ဘုန္းျမတ္ခင္ဗ်ာ။ မိုးသန္း မဟုတ္ပါ။ မိုးသန္ ျဖစ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ့္ေနာင္ေတာ္ စံပယ္ျဖဴအယ္ဒီတာအဖြဲ႔၀င္ တစ္ဦးပါ။

    Like

  2. ဟုတ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ မိုးသန္ ပါ။ ကၽြန္ေတ္ာ ေသျခာ ျပန္တိုက္ၾကည့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလာင္နာမည္မွားယြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ အထူးေတာင္းပန္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: