တပတ္အတြင္း အႏုပညာသတင္းမ်ား


တပတ္အတြင္း အႏုပညာသတင္းမ်ား (ဒီဇင္ဘာ ၇ မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္အထိ)

အံ့ဘုန္းျမတ္ ၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၉

http://burmese.dvb.no/news.php?id=9263

(၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္။ ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ ညပိုင္းအသံလႊင့္အစီအစဥ္)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: