လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ားအေပၚ ဆရာလူထုစိန္၀င္းအျမင္ကို သည္ဗြီဳက္ဂ်ာနယ္ ျပန္လည္တုန္ျပန္ျခင္း


လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ားအေပၚ

ဆရာလူထုစိန္၀င္းအျမင္ကို သည္ဗြီဳက္ဂ်ာနယ္ ျပန္လည္တုန္ျပန္ျခင္း

အံ့ဘုန္းျမတ္ (2009 ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ 19 ရက္)

သည္ဗီြဳက္ဂ်ာနယ္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိေနေသာ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ ဆရာလူထုစိန္၀င္း အျမင္ဘယ္လိုေတြရွိမယ္ဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဒီဗြီဘီသတင္းဌာန အတြက္ အင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေပၚကို သည္ဗြီဳက္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာအာေဘာ္မွာ (Civilization) ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႔ ရပ္တည္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလာတာကိုေတြ႕႔ရပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲက စာသားတစ္ခ်ိဳ႕ကို ေကာက္ႏႈတ္ေျပာျပရလွ်င္ ေရြးေကာက္ပဲြ ကုိ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးမဟုတ္ဟု သံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူ Watch dog  မ်ားေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ပုိမုိပီျပင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ပုိရွိသြားသည္ဟုပင္ သေဘာထားပါသည္။ လို႔ ေရးသားထားပါတယ္။

================================================

ကၽြန္ေတာ္အေနျဖင့္ ဒီလို ဆရာလူထုစိန္၀င္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးလုပ္ျဖစ္ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ရပ္တည္ခ်က္ကိုလည္း ေျပာျပထားခ်င္ပါတယ္။ ဒီလိုပါ လူတစ္ဦးခ်င္းတစ္ေယာက္ျခင္း ဒါမွမဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ အုပ္စု တစ္စု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွာ မတူကြဲျပားျခားနားတဲ့ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတက္ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီလို အမ်ိဳးအမ်ိဳးကြဲျပားျခား နားလွ်က္ ရွိတဲ့အျမင္ေတြကို ထုတ္ေဖာ္ေပးျခင္းသည္သာ သတင္းသမားတို႔၏ အခန္းက႑လို႔ ပထမဆံုး ခက္လြယ္လြယ္ ႐ႈ႕ျမင္သံုးသပ္မိပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူငယ္ေတြျဖစ္တာေၾကာင့္  ႏိုင္ငံေတာ္ (state) နဲ႔ အစိုးရ (Goverment) ခြဲျခား႐ႈျမင္မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အမွန္တရားတစ္ခုအတြက္ သစၥာတရားကို စြန္႔လႊတ္ရမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္ (state) အတြက္သာ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပါ့မယ္။ အစိုးရ (Goverment) အတြက္ေတာ့ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။  ဒါဟာ (၂၁) ရာစု ျမန္မာလူငယ္ေတြ လက္ခံယံုၾကည္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ အေတြးအေခၚတစ္ခုလို ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လို႔ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေနတဲ့အေပၚမွာလည္း ခြဲျခား႐ႈျမင္တက္တဲ့ မ်ိဳးဆက္လည္းျဖစ္ေနပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ စကားမ်ားမ်ားေျပာဖို႔လိုတဲ့ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ အေကာင္းဆံုးပါဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚတစ္ခုကိုပဲ တစ္ဘက္ပိတ္ေျပာဆိုမေန ပဲ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ နားလည္လက္ခံမႈမ်ိဳးကို လိုလားေတာင့္တတဲ့ မ်ိဳးဆက္လည္းျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ျဖစ္ေရး လမ္းစဥ္ထက္ သာလြန္ေကာင္မြန္ေရးလမ္းစဥ္ ကို လိုလားတဲ့သူေတြလည္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

================================================

The Voice 5-46.pmdCivilization

Civilization ဆုိသည္မွာ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ‘We’ ေခၚ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔ဟု ေျပာဆုိသူ တျဖည္းျဖည္းမ်ားျပားလာၿပီး ‘Us, Them’ ေခၚ ငါတုိ႔ႏွင့္ သူတုိ႔ဟုေျပာဆုိသူနည္းသြားေသာ အေျခအေနမ်ဳိးကုိဆုိလုိပါသည္။ မတူညီျခင္းမ်ားကုိ မတူညီသည့္အတုိင္း လက္ခံရန္ သေဘာတူညီ ျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ အဓိကေရခံေျမခံႀကီး သုံးခုအနက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ Democratic beliefs and Political Culture ဆုိသည္မွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ Civilization  ပင္ျဖစ္ေလသည္။

ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၎င္းတုိ႔ႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကုိ ရၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဆုိေသာအခ်က္မွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ Civilization ၏အတုိင္းအဆသည္ ရရွိမည့္ ဒီမုိကေရစီ၏အတုိင္းအဆသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိျခင္းျဖစ္ေပသည္။

မၾကာေသးခင္က အင္တာနက္ Website တစ္ခုေပၚတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းမွ သတင္းစာဆရာႀကီးတစ္ဦး၏ အင္တာဗ်ဴးကုိ ေဖာ္ျပရာ၌ အဆုိပါသတင္းစာဆရာႀကီးက (ႏုိင္ငံေရးအေခ်ာင္သမားေတြ) (သတင္းစာဆရာေကာင္းတုိ႔ရဲ႕ က်င့္၀တ္ မဟုတ္ဘူး) ဆုိေသာ စကားလုံးမ်ားသုံးစဲြ၍ The Voice Weekly  တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေ၀ဖန္ခဲ့ပါသည္။ စိစစ္မႈမရွိေသာ မီဒီယာေပၚတြင္ ေျပာဆုိေနျခင္းျဖစ္၍ ၎င္းအေနျဖင့္ အယူအဆမတူသည့္ကိစၥကုိ လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိရွင္းလင္းႏုိင္ပါလ်က္ ယခုကဲ့သုိ႔ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိခုိက္ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ားအတြက္ အထူးပင္၀မ္း နည္းေၾကာင္းေဖာ္ျပလုိပါသည္။ ဤသေဘာထားမ်ဳိးသည္ ျမန္မာတုိ႔၏ Civilization ကုိ ထင္ဟပ္ေနျခင္း မဟုတ္ပါ ေစႏွင့္ဟု ဆုေတာင္းလုိက္ပါသည္။

ကြၽႏု္ပ္တုိ႔အေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္ တစ္ခုအေနျဖင့္ လက္ခံေသာ္လည္း ထုိသုိ႔ လက္မခံသူမ်ား၏ အယူအဆကုိ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိခုိက္ရန္ေ၀းစြ မဟုတ္မမွန္ေၾကာင္းပင္ မေရးသားခဲ့ပါ။ ေသးသိမ္ေအာင္ လည္း မျပဳလုပ္ခဲ့ပါ။ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမဟုတ္ဟု သံသယျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္သူ Watch dog  မ်ားေၾကာင့္ေရြးေကာက္ပဲြကုိ ပုိမုိပီျပင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာ၀န္ပုိရွိသြားသည္ဟုပင္ သေဘာထားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးအယူအဆကုိ ေရးသားေဖာ္ျပ႐ုံမွ် သက္သက္ျဖင့္ (ႏုိင္ငံေရးအေခ်ာင္သမား) အျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္း၊ (သတင္းစာဆရာေကာင္းတုိ႔၏ က်င့္၀တ္မဟုတ္ ေၾကာင္း) စြပ္စဲြျခင္းမ်ားသည္ မတူညီေသာ သေဘာထားမ်ားကုိ တည္ရွိခြင့္မျပဳလုိေသာ Civilization မ်ဳိးကုိ ရည္ညႊန္းေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ေရြးေကာက္ပဲြကုိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံေသာ သေဘာတရားပါ၀င္သည့္ ေဆာင္းပါးမ်ား မည္သူမဆုိ ေရးသားေဖာ္ျပခြင့္ ရေနျခင္းကုိ (အထူးအခြင့္အေရးအျဖစ္ သူတုိ႔တစ္ေစာင္ကုိပဲ ရတာပါ) ဟုစြပ္စဲြျခင္းသည္ ထုိသုိ႔ေရးသားေနသူမ်ားႏွင့္ ထိုေဆာင္းပါးမ်ားကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေနသည့္မီဒီယာမ်ား၏ ဂုဏ္သေရကုိ ညိႇဳးႏြမ္းေအာင္ တမင္ရည္ရြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းအျဖစ္ ခံစားရပါသည္။

အဆုိပါသတင္းစာဆရာႀကီးအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ေကာင္းက်ဳိးကုိ လုိလားသည္ဆုိေသာအခ်က္ကုိ သံသယမရွိပါ။ အဆုိပါသတင္းစာဆရာႀကီး၏ ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ေစတနာစစ္မွန္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးကင္းေၾကာင္း မွန္ခဲ့ပါလွ်င္ ဆရာႀကီးေျပာဆုိေရးသားသမွ် ေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း သစၥာျပဳလုိက္ပါသည္။ The Voice Weekly တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပမႈမ်ား ေစတနာစစ္မွန္၍ ပုဂၢိဳလ္ေရးကင္းရွင္းခဲ့ပါလွ်င္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ေဆာင္ၾကဥ္းသမွ် ေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း ဤေနရာမွ သစၥာျပဳလုိက္ပါသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၆-၉-၂၀၀၉)

The Voice Weekly

10 thoughts on “လတ္တေလာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး သံုးသပ္ခ်က္ေဆာင္းပါးမ်ားအေပၚ ဆရာလူထုစိန္၀င္းအျမင္ကို သည္ဗြီဳက္ဂ်ာနယ္ ျပန္လည္တုန္ျပန္ျခင္း

Add yours

 1. မၾကာခဏျဖစ္ေနက်ပါ။ အျပင္ဘက္က မီဒီယာေတြကို ဘာအစည္းအတားမွမရွိ လြတ္လပ္ခ်င္တိုင္းလြတ္လပ္ၿပီး ေရးခ်င္တာေရးခြင့္ရွိေနေသာ မီဒီယာမ်ားဆိုၿပီး တစ္ခုအယူအဆမတူတိုင္း အဲဒီပုဒ္မနဲ႔ တပ္ေလ့ရွိၾကတာပဲေလ
  သူတို႔ကိုသူတို႔ကာကြယ္တာေပါ့။
  (ဥပမာ။ရပ္ကြက္ထဲမွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ၾကတာ . . . မင္းက မိမရွိဖမရွိေကာင္ ေျပာခ်င္ရာေျပာ . . . ငါကေတာ့ မိေကာင္းဖခင္သားသမီးကြ ေျပာခ်င္တိုင္းေျပာလို႔ရမဘူးဆိုၿပီး ေျပာသလိုျဖစ္ေနတယ္)
  အမွန္တကယ္ကေတာ့ … လြတ္လပ္တယ္ဆိုတဲ့အရာႀကီးက ပိုၿပီးေတာ့ တာ၀န္ႀကီးတာကို မသိလို႔ပါ …
  ကၽြန္ေတာ္ အျမင္ကေတာ့ အခု ျပည္တြင္းမီဒီယာေတြက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေဆာင္းပါးေတြက
  အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ … အခ်ဳိေကၽြးေနၾကတာပါပဲ …
  ဂ်ာနယ္တိုင္းက ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္နဲ႔ ဂ်ာနယ္ေစာင္ေရတက္ေရး … အမ်ားစိတ္၀င္စားေရးဆိုၿပီးလုပ္ေနၾကတာပဲ။
  လူထုက ႏုိင္ငံေရးကို စိတ္၀င္စားလာေတာ့ ႏိုင္ငံေရးဆိုတဲ့ စကားလံုးပါရင္ ေရာင္းေကာင္းတယ္ဆိုၿပီး လုပ္လာၾကတယ္လို႔ျမင္တာပဲ အဲဒီအေပၚမွာ စာေရးသူေတြကို အခ်ဳိေကၽြးၿပီး အျမတ္ထုတ္ေနတာက အစိုးရေပၚလစီသမားေတြပဲ
  ျပည္တြင္းမီဒီယာသမားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမာ်းကို … သူတို႔က အခ်ဳိသတ္ေပါငး္တာ
  ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ …
  အေရးႀကီးတဲ့ ထူးျခားတဲ့သတင္းယူဖို႔ကို သူတို႔ခြင့္ျပဳမွ ကိုယ္က သတင္းသြားယူလို႔ရမွာေလ ….
  အဲဒီလို အခြင့္အေရးေတြက အလဲအလွယ္လိုျဖစ္ေနေတာ့တာပဲ
  တျခားဟာေတြက အေရးမႀကီးပါဘူး
  အခု ျပည္တြင္းမွာ လူေတြေတာ္ေတာ္ဒုကေရာက္ေနၾကတယ္
  စီးပြားေရးေတြမေကာင္းဘူးေလ ….. အဲဒါေတြေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူး …
  အဆင္ေျပေအာင္ဖန္တီးလို႔ရႏိုင္တဲ့ အေျခအေနေတြရွိရဲ႔သားနဲ႔
  မလိုလားအပ္တဲ့ အရာေတြက ဆိုးတယ္။
  စကားမ်ားမ်ားေျပာလာႏိုင္ၾကပါေစ

  Like

 2. လူထုစိန္ဝင္းကေခတ္မမီွေတာ့ပါ..NGO ေတြကိုပုတ္ခတ္လိုက္..ဟိုလိုလို..ဒီလိုလိုနဲ ့ပြဲဆူေအာင္လုပ္ေနတာပါ…
  ဲJournalist ေလာကမွာ စိန္ဝင္းသံုးေယာက္ရွိခဲ့တာ ဂါဒီးယန္း စိန္ဝင္းနဲ ့ ၿမန္မာ့အလင္းစိန္ဝင္း ကသာ
  Journalist ေလာကမွာနာမည္ၾကီးတာပါ….အင္း…ခုေတာ့က်န္ေနေတာ့လဲေၿပာလို ့ရတာေပါ့ေလ…

  Like

 3. သူငယ္ခ်င္းရဲ႕ ဘေလာ့ဂ္ကို သေဘာက်ပါတယ္။ ဆက္လုပ္ပါဗ်ာ။ အေတြးအေခၚ အေၿမာ္အျမင္ရွိတဲ့၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚခ်င္တဲ့ လူငယ္ေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႕ႏိုင္ငံအတြက္ အမ်ားႀကီးလိုေနပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းတို႕လို ဘေလာ့ဂ့္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခုလည္း ဖန္တီးဖို႕ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေနာက္လည္းလာဖတ္ပါ့မယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ Voice ကို သူငယ္ခ်င္းေတြဆီက PDF File ပို႕ေပးလို႕ ရတဲ့အခါတိုင္း ေသခ်ာဖတ္ၿဖစ္ပါတယ္။

  ခင္မင္စြာျဖင့္
  ူlonetone

  Like

 4. Voice Journal PDF file မ်ား ပို႕ေပးလို႕ရရင္လည္း လိုခ်င္ေၾကာင္း ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္။ မိတ္ေဆြမ်ားက တတ္အားသေရြ႕ ပို႕ေပးေပမယ့္ ပံုမွန ္မရလို႕ပါ။

  ႊ့ႊေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ။
  (ေတာင္းဆိုမွဳေၾကာင့္ အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ခြင့္လႊတ္ပါဗ်ဳိ႕။)

  Like

 5. ပထမဆံုးေျပာခ်င္တာက အတိုက္အခံနိုင္ေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ သူတို႔ကိုအားေပးတဲ့ မီဒီယာေတြကို The Voice က Watch Dog လို႔သံုးလိုက္တာဟာေတာ္ေတာ္ေလးခံပ်င္းစရာေကာင္းပါတယ္။

  သံသယျဖင့္ေစာင့္ၾကည့္သူ (Watch Dog) လို႔သံုးထားေပမဲ ့သံသယျဖင့္ေစာင့္ေနတဲ့ေခြး မိမိသခင္ရဲ႔စီးပြားကို ကာကြယ္တဲ့သူ တစ္နည္းအားျဖင့္ သခင္အားရကြၽန္ပါး၀ေပါ့ အဲဒီစကားကိုအဓိပါယ္ဖြင့္ ၾကည့္ရင္ ဘယ္သူက သခင္အာရကြၽန္ပါး၀လုပ္ေနတာလဲဆိုတာ စဥ္းစားၾကည့္ရင္အေျဖကရွင္းေလးေလးပါ ဘယ္ဒီမိုကေရစီသမားမွ သခင္အၾကိဳက္လိုက္ျပီး ေဟာင္ေနတဲ့ေခြးမ်ဳိးမရွိပါဘူး။ ျပည္တြင္းက မီဒီယာအေရျခံဳျပီး အစိုရၾကိဳက္လံုးေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုေတြနဲ႔ သူတို႔ကိုအားေပးတဲ့ မီဒီယာေတြကို တိုက္ခိုက္ေနသူေတြကသာ မဲမဲျမင္ရင္ေဟာင္ေနတဲ့ သံသယနဲ႔ေစာင့္ေနတဲ့ ေခြးေတြနဲ႔တူေနပါတယ္။

  “ႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ ၎င္းတုိ႔ႏွင့္ထုိက္တန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကုိ ရၾကျခင္းျဖစ္သည္ ဆုိေသာအခ်က္မွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ Civilization ၏အတုိင္းအဆသည္ ရရွိမည့္ ဒီမုိကေရစီ၏အတုိင္းအဆသာလွ်င္ ျဖစ္သည္ဟုဆုိျခင္းျဖစ္ေပသည္။”
  လို႔ The Voice ကဆိုပါတယ္။

  ဒါကိုၾကည့္ရင္ခံယူခ်က္မယ္မယ္ရရမရွိတဲ့ ႏိုင္ေရးသမားတစ္ဦးရဲ႔အျမင္တစ္ခုျဖစ္သလို ျဖစ္သမွ်အေကာင္းပဲလို႔ ေတြြးေနတတ္တဲ့ခံယူခ်က္ပီပီျပင္ျပင္မရွိတဲ့ ေယာင္၀ါး၀ါးလူေတြရဲ႔ အေတြရဲ႔ အေတြးအေခၚပါ။

  လူသားတိုင္းဟာ ကိုယ့္ကံၾကမာကို ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရရမွာပါ။ ကိုယ့္ကံၾကမာကို ကိုယ္ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြဖန္တီးမရတာ ႏွစ္ေပါင္းမနည္းေတာ့ပါဘူး။ 1974 မွာ ဦးေန၀င္းေခါင္းေဆာင္တဲ့ စစ္အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္တာခံရျပီး ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ မ်က္စိကိုအတင္းပိတ္ခံထာရတဲ့ လူေတြလိုျဖစ္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ 1988 မွာ ဘယ္သူမမဖိတ္ေခၚပဲတက္လာတဲ့ စစ္အစိုးရကလည္း ျမန္မာျပည္သူေတြကို မ်က္စိပါ မက နား ပါးစပ္ အကုန္ပိတ္ထားျပီးပါျပီ။ ကိုယ့္ကံၾကမာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္မရတဲ့ ျမန္မာျပည္သူေတြဟာ စစ္ဘိနပ္ေအာက္ဓွာပဲ ျပားျပား၀ပ္ေနျပီးပါျပီ။ ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ကိုယ္လိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ကိုယ္ကိုတိုင္ဖန္တီးခြင့္ရေရးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားရဲ႕အိမ္မက္ပါ။

  စစ္အစိုးရတင္ေပးမဲ့ ရုပ္ေသးအစိုးကို ဘယ္ျပည္သူကမွ မလိုလားပါဘူး။ ေၾကာက္လို႔လက္မခံခ်င္ဘဲ လက္ခံလိုက္ရရင္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ လူထုအံုၾကြမႈျဖစ္ျပီး စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းဦးမွာပါပဲ။ အဲဒီအခါမွာ စစ္တပ္ကမလြဲမေရွာင္လို႔ပါဆိုတဲ့ ဆင္ေျခေပးဦးမွာပါပဲ။ ဒါကသူတို႔ရဲ႕မရိုးႏိုင္တဲ့ဗ်ဴဟာပါ။ ဒီလိုနဲ႕ သူတိုရဲ႔စစ္မ်ဳိးစစ္ႏြယ္ေတြဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးစင္ျမင့္ကေန ဆင္းေပးမွာ မဟုတ္ပဲ အာဏာျမဲေနဦးမွာပါ။
  ယခုေရြးေကာက္ပြဲဟာ စစ္မွန္တဲ့ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးဟုတ္ပါရဲ႕လား စဥ္းစာစရာပါ။

  နအဖ အစိုးကသာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အသြင္ကူးေျပာင္းမႈကို တကယ္ပဲလိုလားခဲ့ရင္ သူတို႔ကိုအတိုက္ခံလုပ္တဲ့ သူေတြကို လြတ္လပ္စြာမဲဆြယ္ခြင့္ စည္းရံုးခြင့္ေပးရမွာေပါ့။ အခုေတာ့ ျမန္မာျပည္သူေတြြ လက္ခံတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြကို မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ခ်ဳပ္ထားျပီး ဘယ္သူကသူတို႔ရဲ႔လက္ေ၀ခံ ရုပ္ေသးအစိုးရျဖစ္ႏိုင္မလဲဆိုတာ နအဖ က ေစာင့္ၾကည့္ျပီး ႏိုင္ငံေရးျပဇာတ္ကိုၾကိဳတင္ျပီးဇာတ္ညႊန္ခြဲေနတာပါ။ ဒါကိုလည္း The Voice ကအယ္ဒီတာမင္းမ်ားသိၾကမွာပါ။ တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသေဘာကြဲလြဲခြင့္ဆိုတာ ဘယ္လိုႏိုင္ငံေရးမွာမဆိုရိွသင့္တဲ့ကိစပါ

  “အတိတ္ကိုလည္းမၾကည့္နဲ႔ အနာဂတ္ ကိုလည္းမၾကည့္နဲ႔ လက္ေတြ႔ကိုပဲၾကည့္ ဆိုတဲ့စကားလံုးေပါ့။ အဓိပၸါယ္မရွိဘူးလို႔ က်ေနာ္က ေခ်ပတယ္။ အတိတ္ရယ္၊ ပစၥဳပၸန္ရယ္၊ အနာဂတ္ဆိုတဲ့ ကြင္းဆက္ဟာ ျဖတ္ပစ္လို႔မရဘူး။ အတိတ္ကို ျပန္မၾကည့္ခ်င္တဲ့လူေတြက အတိတ္မလွတဲ့ လူေတြျဖစ္တယ္။ အနာဂတ္ကို မၾကည့္တဲ့လူ ေတြက အနာဂတ္မွာ သူတို႔အတြက္ ေနရာမရွိတဲ့လူေတြျဖစ္တယ္လို႔ က်ေနာ္ေရးခဲ့တယ္။ အဲဒါမ်ဳိးေတြက်ေတာ့ ေရးခြင့္မရဘူးေလ။” တကယ္ေတာ့ ဆရာေျပာတာသိပ္ေကာင္းတဲ့စကားပါ။

  လူရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ အတိတ္ပစၥဳပၸန္အနာဂတ္ဆိုတာ ေမ့ျပစ္လို႔မရပါဘူး။ အတိတ္ကာလက သူလုပ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းအရာကသူ႔ေနာက္ကိုအျမဲလိုက္ေနမွာပါ။ လူတစ္ေယာက္ေကာင္းလားဆိုးလားဆိုတာ သူ႔ရဲ႔အတိတ္ကအေၾကာင္းနဲ႔သူမ်က္ေမွာက္ဘ၀မွာလုပ္ေနတဲ့ အေျခအေနအေပၚကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကည့္ရမွာေလ။
  အနာဂတ္လွေစခ်င္ရင္ အတိတ္ကမေကာင္းတာေတြကိုသင္ခန္းစာယူျပီး ပစၥဳပၸန္ ကိုမွန္ေအာင္ၾကည့္တတ္ဖို႔ပါပဲ။
  လြတ္လပ္စြာေဆြးေႏြးၾကည့္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

  lady philosopher

  Like

 6. ကုိေန၀င္းေမာင္ အေနနဲ့ Watch dog လုိ ့ သုံးလုိက္တဲ့ ေနရာမွာ watch ထက္ dog ကုိ ပုိအသားေပးျခင္သလား သံသယ ျဖစ္မိပါတယ္။ Watchdog သုိ့မဟုတ္ Watch-dog လုိ့ေရးသင့္တယ္ ထင္ပါတယ္။ ကုိေအာင္သူျငိမ္း နဲ့ ကုိျငိမ္းခ်မ္းတုိ႔ရဲ႕ ျပန္လည္ ေဆြးေႏြးခ်က္ေတြ ျမန္မာျပည္က မီဒီယာေတြမွာ ေဖာ္ျပခြင့္ရရင္ ေကာင္းမွာပဲ ထင္မိတယ္။ ကုိ lonetone ဖတ္ခ်င္ရင္ Voice Weekly ကုိ Witmone ဆုိတဲ့ ဘေလာ့ (www.witmone.blogspot.com )မွာ ပုံမွန္ တင္တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

  Like

 7. ႏိုင္ငံေရးအာဏာသည္ ေသနတ္ေျပာင္း၀တြင္တည္သည္ ဆိုေသာ အယူအဆ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ႏွင့္ ထိုက္တန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကိုသာရရိွၾကသည္ဆိုေသာ အယူအဆမ်ားသည္ ယဥ္ေက်းေသာလူ႔အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ အံ၀င္ဂြင္က်မရိွၾကေတာ့ေပ ျပည္သူလူထု၏ အခန္းက႑ကိုအေလးထားသိျမင္ၾကသည့္ လူ႔အဖြဲအစည္းမ်ားတြင္ ကိုယ္ၾကမာကိုယ္ဖန္တီႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ားထြန္းကားလွ်က္ရိွသည္ကို အထင္းသားေတြျမင္ႏုိင္ၾကပါသည္။

  ေရြးေကာက္ပဲြ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအဆင့္တစ္ခုအျဖစ္ျမင္လိုလွပါသည္ သို႔ရာတြင္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားအရ ထိုသို႔ျဖစ္မလာခဲ့သည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏သမိုင္တြင္ရာစုႏွစ္၀က္ခန္႔ရိွၿပီဟုေျပာႏိုင္ပါသည္ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒသည္တစ္ပါတီအာဏာရွင္ကို အသက္သြင္းခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္ေသာ္လည္း ပါတီစင္စစ္ မဟုတ္သူမ်ားလည္းျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအျဖစ္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံႏိုင္သည္ ျပဌန္းခ်က္မ်ားပါရိွသျဖင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္တြင္ စမ္းသပ္ၾကည့္သူမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုပုဂိဳလ္မ်ားမွာ ျပည့္သူလႊတ္ေတာ္သို႔ မေရာက္ရိွၾကဘဲ ေမာ္စကို(ေထာင္ထဲ)ကိုသာေရာက္သြားၾကၿပီး၊ အပိုဆုေၾကးအျဖစ္ နယ္ေျမခံပါတီယူနစ္မ်ားမွ ေကာ္မီတီ၀င္မ်ားလည္း တာ၀န္မွ ရပ္ဆဲခံခဲ့ၾကရသည္ကို ျပန္လည္သတိရမိပါသည္။ ထိုအတူ မေ၀းခဲ့ေသာ ကာလတစ္ခုကျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲသည္လည္း အသြင္ကူးေျပာင္ေရး ျဖစ္/မျဖစ္ကို အမ်ားအသိျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါရဳ္ ေရႊးေကာက္ပြဲအေပၚ သံသယရိွသူမ်ားကိုလည္း အျပစ္မဆိုသာေပ…..

  ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကားသည္ ျမန္မာမ်ားကိုယ္တိုင္ပင္နားလည္ရန္ခက္ခဲလွပါသည္။ အဓိပါယ္ႏွစ္ခြ၊ သံုးခြစသည္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေစေသာေ၀ါဟာရမ်ားရိွၾကပါသည္၊ သည္ေနရာတြင္ * သူတို႔* ဆိုေသာေ၀ါဟာရ၏ အဓိပါယ္မွာလည္း မိမိႏွင့္ အယူအဆ သေဘာထားမကိုက္ညီသူမ်ားကိုေဖာ္ညႊန္းသကဲ့သို႔ မိမိမွတပါး အျခားသူမ်ားကိုေျပာဆိုေရးသားရာတြင္လည္းသံုးစြဲေလ့ရိွၾကပါသည္။

  သတင္းစာဆရာႀကီးႏွင့္ DVB တို႔၏ Interview ကိုေလ့လာရတြင္ The Voice Weekly ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဦးသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ မစြတာဂ်င္၀တ္တို႔ကို လည္းေကာင္းထိုက္ခိုက္စြတ္စြဲသည့္ အဓိပါယ္ေပၚလြင္မႈ မရိွဟုယူဆပါသည္။ ျပည္တြင္းျဖစ္သည့္ media အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္မႈ သတင္းစာဆရာႀကီးေျပာၾကားသကဲ့သို႔ေရးသားထုတ္လြင့္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ေတြရိွေနရသည္မွာျငင္းကြယ္ရ်္ မရႏိုင္ေပ။ ယင္းပုဂိဳလ္မ်ားကိုသာ သတင္းစာဆရာႀကီးရည္ညႊန္းဟန္ရိွပါသည္။

  ျမန္မာစာႏွင့္ ျမန္မာစကား၏ အနက္အဓိပါယ္ကိုလည္းသေဘာေပါက္သင့္ပါသည္။
  ရုိးစင္းေသာျဖစ္ရပ္တစ္ခု၊ ေျပာဆိုေရးသားမႈတစ္ခုအား မိမိလိုရာဆြဲယူ ပံုေဖာ္ရန္မသင့္ဟု ယူဆပါသည္။ အကယ္ရ်္ လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုပံုေဖာ္မႈမ်ားရိွေနပါက…. the voice weekly သည္လည္းတစ္စံုတစ္ရာေသာပေယာဂမ်ား ပူးကပ္ေနသည္ဟု ယူဆရမည္သာျဖစ္ပါသည္။

  အညတရ အစိုးရ၀န္ထမ္းေဟာင္းတစ္ဦး

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: