ေဆာင္းပါး, ႏိုင္ငံေရး

လာမည္႕ေရြးေကာက္ပဲြပါ၀ါတြက္နည္း လူထု၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း


ဆရာေမာင္စူးစမ္း

ဆရာေမာင္စူးစမ္း

လာမည္႕ေရြးေကာက္ပဲြပါ၀ါတြက္နည္း လူထု၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း

ေမာင္စူးစမ္း

ဒီကေန႔ ပို႔စ္အတြက္ The Voice ဂ်ာနယ္ (အတြဲ ၅၊ အမွတ္ ၃၈) မွာပါတဲ့ ဆရာေမာင္စူးစမ္ရဲ႕ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ ပါ၀ါတြက္နည္း လူတု။ အင္စတီက်ဴးရွင္း ေဆာင္းပါးမွာ အျမင္ သေဘာထားေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲလြဲႏိုင္တာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ ဘေလာ့ခ္ကေနပဲ ျပန္ၿပီး တင္ေပးလိုက္ရပါတယ္။ The Voice ဂ်ာနယ္ ေဖာ္ျပခ်က္ေတြက ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေျပာဆိုထား သမွ်ေတြဟာ ကာယကံရွင္ ဆရာေမာင္စူးစမ္းနဲ႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ The Voice ဂ်ာနယ္တို႔ရဲ႕ သေဘာထားျမင္ေတြသာ ျဖစ္ပါတယ္။

အပုိင္တြက္

လူထု (People) ဆုိေသာစကားသည္ ဘာသာစကားတုိင္း၌ လူေတြအသုံးျပဳဆုံးစကားျဖစ္ပုံရသည္။ သူကလည္း “လူထု” ၊ ငါကလည္း “လူထု”၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီတုိ႔ကလည္း “လူထု”၊ အစုိးရကလည္း “လူထု”၊ မီဒီယာတုိ႔ကလည္း “လူထု”။ လူထု-လူထုဆုိၿပီး တစ္လူထုတည္းလူထုေနၾကသည္။ လူထုဆုိေသာ စကားရပ္သည္ ေပါင္း႐ုံး ထားျခင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ က်ိတ္ၿပီးလုံးထားသည့္ အစိတ္အပုိင္းလည္းေဆာင္သည္။ ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔က “လူထု” ဟူေသာ စကားကုိ သုံးႏႈန္းေသာအခါ တစ္ေပါင္းတစ္စည္းတည္ရွိျခင္းကုိ ရည္ညႊန္းဟန္ရွိၾကသည္။

ႏုိင္ငံေရးသမားတုိ႔၏ အသုံးအႏႈန္း၌ လူထုသည္ အသုိင္း အ၀ုိင္းပုံရိပ္ Image of Community ကုိ ရည္ညႊန္းဟန္ရွိသည္။ အမ်ဳိးသားအမွတ္အသား  National Identity ကုိလည္း ရည္ညႊန္းပုံရသည္။ ႏုိင္ငံေရး သမားတုိ႔က လူထုဟုေျပာေသာအခါ “တုိ႔တစ္ေတြ တစ္သင္းတည္းမွာ အတူတူရွိတယ္” ဟု ေျပာခ်င္ၾကသည္။ ေမာင္ပုိင္တြက္ၿပီးသားလူထုဆုိလွ်င္ ကုိယ္ဘက္ကုိ စိတ္ညႊတ္သူျဖစ္ေနၿပီးျဖစ္ပါသည္။

အလာမ်ိးစုံ

ပုိ႔စ္ေမာ္ဒန္က ဤလုိ မထင္ေပ။ “လူထု” ဟု ကုိယ္က ဦးေအာင္ ေအာ္တုိင္း လူထုက ကုိယ့္ဘက္ရွိသည္ဟု မယူဆေပ။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းသည္ ၀ါးအစည္းေျပေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာကဲြျပားေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ပညာပုိင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အမွတ္အသားအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အယူ အဆအျမင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကဲြျပားေနေသာ ေၾကာင့္ လူသားေလာကကုိ မိသားစုႀကီးတစ္ခုလုိ ႐ႈျမင္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ၿပီ။ ဤေယဘုယ်အျမင္သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္း၌ ႏုိင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ စီးပြားေရးစနစ္အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ျဖတ္သန္းလုိက္ရသျဖင့္ ပုိမုိဆီေလ်ာ္သြားသည္။ ဗဟုိစီမံကိန္းစနစ္မွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးသုိ႔ အေရႊ႕အေျပာင္း သည္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းကုိ အလႊာမ်ဳိးစုံျဖင့္ဖန္တီးလုိက္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေၾကာင့္ ျမန္မာ့လူ႔အဖဲြ႕အစည္းသည္ လူ႔အလႊာေပါင္းစုံျဖင့္ ပုိၿပီးကဲြျပားသြားရသည္။ လူထုသည္ အလႊာမ်ဳိးစုံျဖင့္ စိတ္ျဖာသြားျခင္းျဖစ္သည္။ အလႊာမ်ဳိးစုံျဖင့္ စိတ္ျဖာသြားသျဖင့္ အလႊာအသီးသီးတုိ႔၌ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိလာသည္။ တုံ႔ျပန္မႈအမ်ဳိးမ်ဳိးရွိလာသည္။ ဤလုိအေျခအေန၌ လူထုကုိ က်ိတ္ႏႈန္းျဖင့္တြက္ၿပီး ကုိယ့္ဘက္ကလုိ႔ အပုိင္တြက္ျခင္းသည္ ပကတိတရားႏွင့္ ကင္းလြတ္ေၾကာင္း ျမင္သာသည္။

ပါ၀ါွစ္မ်ိး

ART-PIC-01လူထုအစိတ္စိတ္အႁမႊာအႁမႊာ ကြဲျပားမႈသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ယဥ္ေက်းမႈမ်ဳိးစံုစနစ္ႏွင့္ Life Style က ၿမိဳ႕ႀကီးသားဆန္လာမႈတို႔ေၾကာင့္ ပို၍နက္႐ႈိင္းသြားရာ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ Life Style တုိ႔က လူထုကို ပိုၿပီးအစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာျဖစ္ေစသည္။ ဤအခ်က္သည္ လာမည့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ မည္သို႔အက်ဳိး သက္ေရာက္မည္ကို သံုးသပ္ၾကည့္ၾကရန္ျဖစ္သည္။ “လူထု” ဆိုၿပီး တစ္လံုးတစ္စည္းတည္း ရွိမည္ဆုိသည့္ အေပၚယံတြက္ဆျခင္းကို သတိထားဖို႔ျဖစ္သည္။ လူထုသည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာျဖစ္႐ုံမွ်မက အာဏာရအဖြဲ႕၊ မီဒီယာ၊ အင္စတီက်ဴးရွင္းႏွင့္ စီးပြားေရးေလာကတုိ႔၏ လွည့္ကစားျခင္း ကိုလည္းခံေနရမည္။  The Peoples Fragmented  and Manupulated  ဟု ေခၚသည္။ ဤေနရာ၌ အလ်ဥ္းသင့္၍ ပါ၀ါ၏ အနက္အဓိပၸာယ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံေရးႏွင့္ဆက္စပ္၍ရွင္းျပလိုသည္။ ပါ၀ါႏွစ္မ်ဳိးရွိသည္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းကို အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ ပါ၀ါ   Institutional Power  ႏွင့္ လူအမ်ားကို လွည့္စားႏုိင္ေသာ ပါ၀ါ  Manupulatise Power ဟူ၍ ျဖစ္ၾကသည္။

စိတ္တြက္ကစားကည္

ထုိ႔ေၾကာင့္လာမည့္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ စိစစ္သုံးသပ္ခ်က္အတြက္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ ေသာအခ်က္တို႔ကို ပါ၀င္ကစားၾကမည့္ပေလယာတို႔ ေလ့လာႏုိင္ရန္ ထပ္မံေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

(၁) လူထုသည္ အစိတ္စိတ္အႁမႊာႁမႊာကြဲျပားေနသည္။

(၂) လူထုသည္ အစိမ္းတုိက္မဟုတ္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ စီမံလွည့္ ကစားခံေနရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေရးသည္ အုိင္ဒီအိုလိုဂ်ီလြန္ေခတ္  Post-Ideology ထဲ ေရာက္ေနသည္ဟု ယူဆသည္။ အုိင္ဒီအို လိုဂ်ီတို႔ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ရန္ခြင့္မရွိဟု တြက္ႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အုိင္ဒီအိုလိုဂ်ီတို႔ေနရာ၌လူတို႔၏ နိစၥဓူ၀ဘ၀ကိုအေျချပဳေသာ ႏုိင္ငံေရးမ်ဳိးကို ေပၚလစီတို႔ျဖင့္ထုဆစ္၍ ကစားရန္သာရွိသည္ဟု ျမင္မိသည္။ ထူးျခားေသာဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ဂိမ္းကစားတတ္ရန္ စိတ္ကူးျဖင့္ ကစားၾကည့္သင့္သည္။ စစ္စကားႏွင့္ေျပာလွ်င္ ေျမပံုတိုက္ပြဲ အစမ္း ကစားၾကည့္ၾကဖို႔ျဖစ္၏။

ေမာင္စူးစမ္း

၁၈-၇-၂၀၀၉

အညႊန္း – Post Modernism by Glenn ward

(အညႊန္း-The Voice ဂ်ာနယ္ အတြဲ ၅ ၊ အမွတ္ ၃၈ တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိခဲ့ေသာ ဆရာေမာင္စူးစမ္း၏  “လာမည္႕ေရြးေကာက္ပဲြပါ၀ါတြက္နည္း လူထု၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း” ေဆာင္းပါးကို ျပန္လည္ေဖာျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျပန္လည္ကူးယူေဖာ္ျပသူမ်ားအေနျဖင့္ အံ့ဘုန္းျမတ္ဘေလာ့ခ္ႏွင့္ The Voice Journal တို႔မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပၿပီး လြတ္လပ္စြာ ကူးယူေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။)

Advertisements

About ahuntphonemyat

Journalist.

Discussion

One thought on “လာမည္႕ေရြးေကာက္ပဲြပါ၀ါတြက္နည္း လူထု၊ အင္စတီက်ဴးရွင္း

  1. ေက်းဇူးပါဗ်ာ ဒီလိုပို႔စ္ေလးတင္ေပးတဲ့အတြက္ … ထူးျခားေသာဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ .. ဟဲဟဲ

    Posted by littlebrook | July 27, 2009, 3:40 pm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: