ရသဆိုတာ အႏုပညာပစည္းတစ္ခု/အႏုပညာေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုမွာ

နဂိုကတည္းကရွိေနတဲ့ဂုဏ္အဂၤါတစ္ရပ္မဟုတ္ဘူး။ ဖတ္သူ၊ ၾကည့္သူ၊ ခံစားသူ

(ပရိသတ္)က သူ႔ဖာသာတည္ေဆာက္ယူလိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

သေဘာတစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ရသဆိုတာ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုပဲ။

ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္တဲ့ အတြင္းသားဂုဏ္ရည္တစ္ခုမဟုတ္ဘူး။

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: