Archive for

ဆင္ျခင္တံုတရား၏ လက္တံမ်ား (၃)


ေက်ာ္၀င္း

ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ဆိုင္ရာအျမင္

ဆင္ျခင္တံုတရား၏ သက္ေရာက္ခြင္ကို မထူးျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထား သည္။” ဆိုေသာ သံသယအျမင္တစ္ခုရွိသည္။ ဒီသံသယအျမင္ကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖိုဆိုလွ်င္ တစ္ခုႏွင္တစ္ခု သီး ျခားျဖစ္ေနသည့္တိုင္ ဆက္စပ္ေနေသာ အခက္အခဲႏွစ္ခု အမွန္ပင္ရွိပါသည္။

ပထမအခက္အခဲမွာ “ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ဆင္ျခင္မႈကို အားျပဳျခင္းမွာ အေနာက္တိုင္း၏ လူမႈျပသနာ မ်ားအေပၚ ခ်ည္းကပ္နည္းမွ်သာျဖစ္သည္။” ဆိုေသာ အယူအဆမွ လာသည္။ “လြတ္လပ္မႈ” ၊ “ဆန္႔က်င့္ဘက္ အယူအဆမ်ားအေပၚ သည္းခံမႈ” စသည္တို႔မွာ အေနာက္တိုင္း လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ဗဟိုအခ်က္အျခာေနရာ တြင္ရွိေနၿပီး၊ အီမာႏ်ဴယယ္ကန္႔မွ ဂၽြန္ရာ၀ဲ(လ) အထိ အေနာက္တိုင္းဒသနဆရာ အဆက္ဆက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစခဲ့ေသာ တရားမွ်တမႈအိုင္ဒီယာ၏ အေျခခံမ်ားလည္းျဖစ္ေပသည္။ အေနာက္မဟုတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားအေနႏွင့္ ဆိုခဲ့ပါတန္ဖိုးမ်ားကို မွ်ေ၀လက္ခံေကာင္းမွ လက္ခံပါလိမ့္မည္။ ဒီအတြက္ ဥပမာျပရလွ်င္ မၾကာေသးခင္ကာလ ေလာက္အထိ အလြန္ေရပန္းစားလွေသာ “အာရွတန္ဖိုး” အယူအဆျဖစ္ပါသည္။ ဆိုခဲ့ပါ “လြတ္လပ္မႈ”၊ “ဆန္႔ က်င္ဘက္အယူအဆမ်ားအေပၚ သည္းခံမႈ” စသည့္တန္ဘိုးမ်ားကို အေနာက္တိုင္းယဥ္ေက်းမႈေဘာင္အတြင္းတြင္ သာ ကန္႔သတ္ထားေသာ “အခိုင္အမာယဥ္ေက်းမႈဓေလ” အယူအဆျဖစ္သည္။ ဒီအယူအဆသည္ပင္ ဆင္ျခင္တံု တရားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ သံသယအျမင္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရးတြင္ ခလုတ္ကန္သင္းျဖစ္ႏိုင္သည့္ အခုအခံ အတားအဆီးတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။


ကပၸတိန္ကုတ္ကို သတ္ျဖတ္လိုက္သူမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ အ႐ိုးစြဲေနေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ဆိုင္ရာ တုပ္ေႏွာင္မႈမ်ားမွ ခ်က္ခ်င္း ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္သလို ကပၸတိန္ကုတ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း လက္ထဲမွ ပစတိုကို မပစ္ဘဲ  ကိုင္႐ံုကိုင္ထားဖို႔လိုေၾကာင္း ႐ုတ္တရက္ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

ဒုတိယအခက္အခဲမွာ မတူျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားေအာက္တြင္ အရြယ္ေရာက္ႀကီးျပင္းရသူ မ်ားၾကား၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ၊ စာနာမႈတို႔လံုေလာက္ေအာင္ မဖြံ႕ၿဖိဳးေသးျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ သူတို႔ အတြက္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈပင္ မလံုမေလာက္ျဖစ္ေနရသည္။ ဒါကို “ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ဆိုင္ရာ သဟဇာတ မျဖစ္မႈ” ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ကြန္ျမဴနတီတစ္ခု၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ားက အျခား ကြန္ျမဴနတီတစ္ခု၏အဖြဲ႕၀င္မ်ားအေပၚ က်ဴးလြန္ေသာ မ်ိဳးျဖဳတ္စစ္ပြဲမ်ား၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ား အမွန္ပင္ရွိေနေသးသည္ျဖစ္ရာ ကြန္ျမဴနတီမ်ားၾကား အျပန္အလွန္ စာနာနားလည္ႏိုင္ေရးဆိုသည္ကို ပိုတြက္လို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ထိုသို႔ေသာ အျပန္ အလွန္နားလည္စာနာႏိုင္မႈ ေခါင္းပါးေနျခင္းသည္ပင္ ပဋိပကမ်ား၏ ေရခံေျမခံျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ဆာ့ဗမ်ား၊ အယ္လ ေဘးနီးယန္းမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ကိုယ္စီတြင္ရွိေနၾကေသာ အမုန္းမီးပြားမ်ားကို ၿငိမ္းသတ္ႏိုင္ၾကပါမည္ေလာ။ ဟူတူႏွင့္ တုဆစ္မ်ားၾကား၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ မြတ္စလင္မ်ားၾကား၊ ဂ်ဴးမ်ားႏွင့္ အာရပ္မ်ားအၾကား၊ သမိုင္းအဆက္ဆက္ ေလာင္ျမိဳက္ခဲ့ရေသာ အမုန္းမ်ားကို တစ္ခါတည္း ခ၀ါခ်ႏိုင္ပါမည္ေလာ။ “မလြယ္လွေသး” ဟုသာ ႐ိုး႐ိုးသားသား  အေျဖေပးရပါလိမ့္မည္။ စင္စစ္ထိုသို႔ေသာ အဆိုးျမင္ေမးခြန္းမ်ားရွိေနျခင္းသည္ပင္ လူသား၏ သံသယသဘာ၀ ကို လွစ္ျပသလိုရွိၿပီး ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ လူ႔နားလည္ႏိုင္စြမ္း၏ အကန္႔အသတ္မ်ားကို ေဖာ္ျပရာလည္း ေရာက္ပါသည္။

9261

ေျပာရလွ်င္ ဆိုခဲ့ပါ “ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ဆိုင္ရာ သဟဇာတမျဖစ္မႈ” မွာ ယေန႔ထက္တိုင္ အားေကာင္းရွင္ သန္ဆဲဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ စူးစမ္းေလ့လာခ်က္မ်ားကိုၾကည့္လိုက္ပါ။ စစ္ ေျမျပင္မွာလာေသာ သတင္းေတြမ်ားလာ ထင္မွတ္မွားေလာက္ပါေပသည္။ မတူေသာ သစာခံမႈကိုယ္စီရွိၾက သည္။ စစ္သတင္းေထာက္မ်ား၏ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားလို ခါးသီးၾကမ္းရွလြန္းလွသည္။ “ယဥ္ေက်းမႈမ်ား တိုး တိုက္မိျခင္း”၊ “ယဥ္ေက်းမႈနယ္ခ်ဲ႕၀ါဒ” စေသာအသံမ်ားကို မၾကားခ်င္အဆံုးရွိပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ေခတ္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအမ်ားစုမွာ ပေဒသာစံု ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ားရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ အဆိုပါ ထိပ္တိုက္ေတြ႕မႈမ်ားမွာ ကမၻာလံု ခ်ီ အျခင္းအရာမ်ားသာမက ျပည္တြင္းနယ္နိမိတ္မ်ားအတြင္းသို႔ပါ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆံုးပါေမာခ ဆယ္မ်ဴရယ္ဟန္တင္တန္လို ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကပင္ “အေနာက္တိုင္းအမွတ္အသားသ႐ုပ္ကို ျပန္သၾက” ဆိုသည္မ်ိဳး တပ္လွန္႔လာသည္ အထိျဖစ္လာရသည္။

Continue reading

Advertisements

ဆင္ျခင္တံုတရား၏ လက္တံမ်ား (၂)


ေက်ာ္၀င္း

ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ဥာဏ္အလင္းေခတ္အျမင္

မထိတ္သာ မလန္႔သာ လုပ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ အေမွာင္လႊမ္းေနေသာ ကမၻာႀကီးတြင္ ဆင္ျခင္တံုတရားမွာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားအတြင္း သန္စြမ္းေသာ ေရခံေျမခံတစ္ခု ျဖစ္ႏိုင္စရာရွိပါသည္။ ဘာေၾကာင့္ ဒီလိုျဖစ္ႏိုင္သည္ကို အလြယ္တကူ နားလည္ႏိုင္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ႏွင့္ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ သို႔မဟုတ္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္စရာ တစ္စံုတစ္ခုႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ေတြ႕ရသည့္အခါတိုင္း တစ္စံုတစ္ရာတံု႔ျပန္မိၾကပါ လိမ့္မည္။ ဒီလိုတံု႔ျပန္သည့္အခါမ်ိဳးမွာပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ တံုျပန္ပံုမွာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ပါ၏ေလာ၊ အလုပ္လမ္း ညႊန္ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္ေလာ…စသျဖင့္ ဆင္ျခင္တံု တရားျဖင့္ ေမးခြန္းထုတ္မိၾကပါလိမ့္မည္။

The Theory Of Moral Sentiments

The Theory Of Moral Sentiments

အျခားေသာသူမ်ား၊ အျခားေသာယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ အျခားေသာေျပာဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္လည္း မွန္မွန္ ကန္ကန္လည္း သေဘာေပါက္ေစရန္၊ တံု႔ျပန္ဆက္ဆံႏိုင္ရန္၊ အက်ိဳးသင့္အေၾကာင္းသင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ၾကရပါသည္။ မိမိ အျမင္၊ မိမိအယူအဆႏွင့္ မတူညီသည္ပင္ျဖစ္ေစ၊ တန္ဖိုးထား ေလးစားဖို႔ သေဘာထားႀကီးစြာ ခြင့္ျပဳဖို႔အတြက္ မတူေသာ အေၾကာင္းအျခင္းအရာမ်ားကို ဆင္ျခင္သံုးသပ္ၾကရပါသည္။ အလားတူပင္ မိမိတုိ႔ကိုယ္တိုင္ က်ဴးလြန္မိေသာ အမွားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္လည္း ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ပင္ ျပန္လည္စိစစ္ၾက ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အမွားမ်ိဳး ေနာင္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မမွား မိေစရန္ ႀကိဳးစားေလ့လာၾကရျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသေဘာကို အေျမာအျမင္ႀကီးေသာ ဂ်ပန္စာေရး ဆရာႀကီးႏွင့္ ဒသနပညာရွင္ျဖစ္သူ “ကင္ဇာဗ်ဴ႐ို အိုအဲ” ၏ စကားတစ္ခြန္တြင္ေတြ႕ႏိုင္သည္။ စစ္ျပီးေခတ္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ ေရြးခ်ယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မစတာအိုအဲက ယခုလို ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ ခ်ိန္ေျပာခဲ့ဘူးသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ နယ္ပယ္သိမ္းပိုက္ က်ဴးေက်ာ္ေရး စစ္သမိုင္းကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရဖူးေခ်ၿပီ။ ဒီသမိုင္းမွာ မလွပေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကိုလည္း နာလည္သိရွိခဲ့ၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္၏ အနာဂတ္ကို ဘယ္ပံုတည္ေဆာက္ ၾကမည္နည္း။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို စြဲၿမဲရန္ ေနာက္ထပ္ စစ္ပြဲတစ္ခု မက်ဴးလြန္မိေစရန္ လံုေလာက္ေသာ အေၾကာင္း ေပါင္း အေျမာက္အမ်ားရွိေနၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဆင္ျခင္တံုတရား ျဖင့္ အတိတ္ကိုၾကည့္ၿပီး ဆင္ျခင္တံုတရားျဖင့္ပင္ အနာဂတ္ကို တည္ေဆာက္ရေပမည္။” ဟူ၏။

အခ်ိဳ႕ေသာ အျပဳအမူႏွင့္ေပၚလစီမ်ားမွာ ျမင္သာထင္သာ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ိဳး မရွိေသာ္လည္း ဆိုး၀ါးလွ ေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားကား အမွန္ပင္ရွိတတ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာကိစမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္ရာတြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရားကိုသာ အားျပဳၾကရပါလိမ့္မည္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးဥပမာကို ကပ္ဆိုးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္းစားတံု႔ျပန္ပံုတြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဒီကပ္ဆိုးမ်ားကို ေပၚလစီတစ္ ရပ္ရပ္ႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္းတားဆီးႏိုင္သည္မဟုတ္။ သူဟာႏွင့္သူ မီးဇာကုန္လွ်င္ ရပ္သြားလိမ့္မည္။ ဘာမွ် မတက္ႏိုင္ စသည္ျဖင့္ လြဲလြဲမွားမွား မွတ္ယူခဲ့ၾကသည္က မ်ားသည္။ ထိုသုိ႔ေသာ အမွတ္မွား အယူမွားေၾကာင့္ပင္ ကပ္ေဘးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တားဆီပိတ္ပင္မႈ အလ်ဥ္းမရွိဘဲ သက္ဆိုးရွည္ၾကာခဲ့ရသည္။ ဒီျပသနာကို ေလးနက္ေသာ ဆင္ျခင္တံုတရားႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ အေျခအေနမွာ ယခုကဲ့သို႔ မဆိုးႏိုင္ဟု ထင္သည္။

Continue reading

ဆင္ျခင္တံုတရား၏ လက္တံမ်ား (၁)


ေက်ာ္၀င္း

ဒဗလွဴဘီယိ(ထ္စ္) က သူ၏ က်င့္၀တ္မ်ား၏ မ်ိဳးဗီဇပညာ စာအုပ္တစ္ေနရာတြင္ ဒီလိုေရးခဲ့ဖူးသည္။ “ညမွာ ၾကယ္ေတြမရွိ၊ လင္းႏို႔မ်ား၊ ဇီးကြက္မ်ားႏွင့္ ႐ူးသြပ္ေနေသာလမင္းမွလြဲၿပီး ဘာမွမရွိ…ဟု နစ္ေရွးတစ္ေယာက္ ဘာေၾကာင့္ ေတြးခဲ့သနည္း..” လူတစ္ေယာက္၏ ေခါင္းထဲသို႔ ဒီလို ခါးသီးေသာ အေတြးမ်ားရွိေနသည္ကို သူ အံ့ၾသေနဟန္တူပါသည္။ စင္စစ္ နစ္ေရွးအေနႏွင့္ လူ႔အၾကင္နာတရားဆိုသည့္အေပၚ သူ႔၏ မယံုၾကည္မႈႏွင့္ မထိတ္သာမလန္႔သာ အနာဂတ္အျမင္ မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့သည္မွာ ၿပီးခဲ့ေသာရာစု မစမီကတည္းကျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၀၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ နစ္ေရွးကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ သူမရွိ ေတာ့သည့္ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာအတြင္း ႀကံဳခဲ့ေသာ ကမၻာစစ္ႀကီးမ်ား၊ ကပ္ေဘးႀကီးမ်ား၊ မ်ိဳးျဖဳတ္သုတ္သင္ပြဲမ်ား ႏွင့္ စနစ္တက်ျပင္ဆင္ဖန္တီးခဲ့ၾကေသာ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈမ်ိဳးစံုက နစ္ေရွး၏ သံသယအျမင္မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္ဖို႔ အေတာ္ခက္ပါလိမ့္မည္။

ပဋိသေႏၶစိတ္ႏွင့္ လူ႔အၾကင္နာတရား

ေအာက္စဖိုဒ္တကသိုလ္မွ ဒသနပညာရွင္ “ေဂ်ာ္နသန္ဂလိုဗာ” ၏ “၂၀ ရာစုက်င့္၀တ္သမိုင္း” အမည္ရွိ စာအုပ္ တစ္အုပ္မၾကာခင္ကထြက္သည္။ သူ႔စာအုပ္မွာ အထူးစိတ္၀င္စားစရာေကာင္းလွသည္။ ဒီစာအုပ္တြင္ ပါေမာက ဂလိုဗက ယခုလို အဆိုျပဳထားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔အေနႏွင့္ ၿပီးခဲ့ေသာရာစုက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို အေလးထားဆင္ျခင္ၾက႐ံုမွ်ႏွင့္ မလံုေလာက္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အဇ်တၱတြင္ ကိန္းေနေသာ အဟိတ္တိရစၧာန္စိတ္ကို ေလွာင္ခ်ိဳင့္သြင္းၿပီး ယဥ္ပါးေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမည္ကို က်က်နနစဥ္းစားၾကဖို႔လိုပါၿပီ” ဟူ၏။

ေျပာရလွ်င္ ပါေမာကဂလိုဗာ၏အဆိုမွာ ယေန႔မ်က္ေမွာက္လူသားအားလံုးကို စိန္ေခၚလိုက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရာစု ႏွစ္တစုအကုန္ႏွင့္ ေထာင္စုႏွစ္တစ္ခုအကုန္တို႔ ခ်ိန္ခါသင့္တိုက္ဆိုင္ေနေသာ ယခုလိုကာလမ်ိဳးတြင္ လူသားတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္အဆိုပါျပသနာမ်ိဳးကို ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၾကသည္မွာ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္သည္ဟု ဆိုခ်င္သည္။ မြတ္စလင္ ဟီဂ်ရီျပကဒိန္အရ ပထမေထာင္စုႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္ ၁၅၉၁ ခုႏွစ္ေလာက္ကလည္း သူ႔ေခတ္သူ႔အခါ အေရးႀကီးေသာ ျပသနာ မ်ားကို အက်ယ္အျပန္႔ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ အစဥ္အလာရွိသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ မဂိုအင္ပါယာမွ အကဗာဘုရင္ႀကီး၏ ဘာသာေပါင္းစံု ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစဥ္က အကဗာဘုရင္ႀကီး၏ အိႏၵိယမွာ ဟိႏၵဴ၊ မြတ္စလင္၊ ခရစ္ယာန္၊ ဂ်ိမ္း၊ ဗုဒၶ၊ ဆစ္ခ္၊ ဖရာဆီ၊ ဂ်ဴးစသျဖင့္ ဘာသာတရား မ်ိဳးစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈမ်ိဳးစံု စုစည္းေနထိုင္ၾကေသာ ဗဟုလူ႔အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္အမွ် အကဗာတို႔ ေခတ္၏ စိန္ေခၚခ်က္မွာ ဘာသာ တရားမ်ိဳးစံု၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့မ်ိဳးစံု၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရးျဖစ္လာသည္။ ဒီစိန္ေခၚခ်က္ကို အေျမႇာ္အျမင္ႀကီးေသာ အကဗာဘုရင္ႀကီးက လွလွပပတုန္႔ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူ၏နန္းေတာ္တြင္ ႏွစ္စဥ္ က်င္းပၿမဲျဖစ္ေသာ ဘာသာတရားေပါင္းစံု၊ လြတ္လပ္ပြင့္ လင္းစြာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမ်ားျဖင့္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္မႈကို အရယူႏိုင္ခဲ့သည္။ “ေလာကီသီးသန္႔၀ါဒ” ႏွင့္ “ဘာသာေရး ဘက္မလိုက္၀ါဒ” တို႔၏ အေျခခံကို အကဗာ ကစခဲ့သည္ဟုပင္ ဆိုႏိုင္ပါသည္။

Continue reading


ရသဆိုတာ အႏုပညာပစည္းတစ္ခု/အႏုပညာေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခုမွာ

နဂိုကတည္းကရွိေနတဲ့ဂုဏ္အဂၤါတစ္ရပ္မဟုတ္ဘူး။ ဖတ္သူ၊ ၾကည့္သူ၊ ခံစားသူ

(ပရိသတ္)က သူ႔ဖာသာတည္ေဆာက္ယူလိုက္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္

သေဘာတစ္ခုသာျဖစ္တယ္။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ရသဆိုတာ တုန္႔ျပန္မႈတစ္ခုပဲ။

ရွိႏွင့္ၿပီးျဖစ္တဲ့ အတြင္းသားဂုဏ္ရည္တစ္ခုမဟုတ္ဘူး။

ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

ေနျခည္ထဲတြင္ ေရႊကိုျမင္သည္


ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္

ေနျခည္ထဲတြင္….ေရႊကိုျမင္သည္… (မင္းသု၀ဏ္)

HERBEAT MARCUSE (1898-1978) ဟားဘတ္မာက်ဴကို “လက္၀ဲသစ္” (New Left) ရဲ႕ ဖခင္ႀကီးလို႔ တင္စား ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ ဖခင္ႀကီးလို႔ မေျပာခ်င္ရင္ေတာင္မွ သူ႔ၾသဇာဟာ “လက္၀ဲသစ္” ေတြအေပၚမွာ အလြန္ႀကီးမားခဲ့တယ္လို႔ ေတာ့ အေသအခ်ာေျပာႏိုင္ပါတယ္။ ေႏွာင္းလူမ်ား အထူးသျဖင့္ ပို႔စ္မာ့ကစ္၀ါဒီ (Post Marxist) ေတြရဲ႕ ေလာကမွာ သူ႔ကို လြန္စြာေလးစားၾကတယ္။ သူဟာ မူလကေတာ့ ေက်ာ္ၾကားလွတဲ့ “ဖရင့္ဖက္ဂုိဏ္” (FRANKFURT SCHOOL) က ျဖစ္ တယ္။ သူရဲ႕အေရးအပါဆံုး အေတြးေခၚလည္းျဖစ္၊ ေႏွာင္းလူမ်ားအေပၚ ၾသဇာအသက္ေရာက္ဆံုးလည္းျဖစ္တဲ့ အေတြး အေခၚကေတာ့ အရင္းရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ဖယ္ရွားရာမွာ ပစည္းမဲ့လူတန္းစားဟာ အခ်က္အခ်ာေနရာမွာ မရွိေတာ့ဘူး။ တစ္နည္းေျပာရရင္ ေတာ္လွန္ေရးရဲ႕ အသည္းႏွလံုးဟာ ပစည္းမဲ့လူတန္းစားမဟုတ္ေတာ့ဘူးဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚျဖစ္ တယ္။ က်မ္း႐ိုးမာ့ကစ္၀ါဒက ေဟာညႊန္ျပခဲ့သလုိ ေတာ္လွန္ေရးေတြျဖစ္မလာဘူး။ ပစည္းမဲ့လူတန္းစားကလည္း ေအာင္ပြဲ မခံႏိုင္ဘူး။ အရင္းရွင္၀ါဒဟာလည္း ဗုန္းဗုန္းလည္းၿပိဳပ်က္မသြားဘူး။ သိပၸံနဲ႔နည္းပညာတိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် စက္မႈလြန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ အရင္းရွင္စနစ္ဟာ ပိုခိုင္မာလာတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္၀ဲသစ္တို႔ရဲ႕ ဂု႐ုႀကီးမာက်ဴ ယံုၾကည္ထားတာရွိပါ တယ္။ အဲ့ဒီတစ္ခုကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးပံုသ႑ာန္အသစ္ေတြ (New Forms Of Politics) မုခ်မေသြ ေပၚထြန္းလာလိမ့္ဦးမယ္ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီမွာ စိတ္၀င္စားဖို႔ေကာင္းတာက ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအေတြးအေခၚနဲ႔ လာတူေနတယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ ပါပဲ။ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္တို႔ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ကို ဆက္ၾကည့္ရပါမယ္။

HERBEAT MARCUSE

HERBEAT MARCUSE

ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ဆိုတာဘာလဲလို႔ ေျပာၾကစတမ္းဆိုရင္ တုတ္ထမ္းဓားထမ္းေျပာၾကရမွာပါ။ ေျပာမဆံုးေပါင္ ေတာသံုး ေထာင္ကမယ္မထင္ပါဘူး။ အဲ့ဒီအထဲက အဓိကလကခဏာႀကီးတစ္ရပ္ကို ထုတ္ျပပါဆိုရင္ မက္တာနေရးတစ္ (METANARRATIVE) ဆိုတဲ့ “မဟာဒသနမဟာပံုျပင္ မဟာစီမံကိန္းႀကီး” ေတြကို မယံုစားျခင္း၊ ျငင္းပယ္ျခင္းပါပဲ။ မက္တာ နေရးတစ္ဆိုတာ ဘယ္သို႔ဘယ္ညာ မူးတင္ပဲတင္၀ိုက္ေနတာေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ နားၿငီးလွပါၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အေျခ အေနနဲ႔ လက္ေတြ႕က်က်သက္ဆိုင္တဲ့ကိစေတြသာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဆိုင္ရာဆိုင္ရာ ျပသနာေတြကို ငါတို႔သာလွ်င္ ေျဖရွင္းျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚဒသနေတြ၊ အစုအသင္းအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ မက္တာနေရးတစ္ေတြ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒါေတြကို ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ေတြ (ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ကို လက္ခံႏွစ္ၿခိဳက္တဲ့ကၽြန္ေတာ္တို႔) က ျငင္းပယ္တယ္။ ႐ိုး႐ိုး ရွင္းရွင္းကေလးပါပဲ။ အဲ့ဒီမ႑ိဳင္အယူအဆအေပၚမွာ အေျချပဳတဲ့ ပို႔စ္ေမာ္ဒန္ႏိုင္ငံေရးဟာ ေရွး႐ိုးစဥ္လာ စြဲမွတ္လက္ခံလာ ခဲ့ၾကတဲ့ “အႀကီးစားပါတီႏိုင္ငံေရး” (Large Scale Party Politics) ကို မႏွစ္သက္ဘူး။ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ “ႏိုင္ငံေရး ပံုသ႑ာန္သစ္မ်ား” (New Forms Of Politics) ဆိုတာဟာ ပို႔ေမာ္ဒန္အေတြးအေခၚအေျပာရွိတဲ့ (Micro Politics) အႏု ႏိုင္ငံေရးဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မိုက္က႐ိုႏိုင္ငံေရးလို႔လည္း ေခၚႏိုင္ပါတယ္။

Continue reading

Advertisements

Categories

%d bloggers like this: