ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈေတြမ်ားေနတယ္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ


ကၽြန္ေတာ္တို႔လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈေတြမ်ားေနတယ္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။

မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈအေၾကာင္းကို ေျပာရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘက္ေတာ့မွ အဆံုးမရွိႏိုင္တဲ့ တစ္ေထာင့္တစ္ညပံုျပင္လိုပဲရွိေနပါလိမ့္မယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာစုသစ္မ်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ လူမႈေရးျပသနာေတြကို ဘယ္ပညာရွင္ကမွ မေျဖရွင္းေပးႏိုင္ၾကပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ရဲ႕ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ကိုျဖတ္သန္းခဲ့ဘူးၾကတဲ့ မ်ိဳးဆက္ အနီေရာင္မ်ိဳးဆက္ဟာ အခုဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္အားလံုးမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို တာ၀န္ယူၾကရတဲ့ ပုဂိဳလ္ေတြျဖစ္လို႔ေနၾကၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာဆိုရင္လည္း အရင္ရွင္မ်ားအျဖစ္နဲ႔ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရာစုသစ္မ်ိဳးဆက္ေတြရဲ႕ ကုန္လုပ္စြမ္းအားစုေတြကို အရင္းျပဳၿပီး အက်ိဳးစီးပြားရွာက်န္ေနၾကသူေတြျဖစ္လို႔ ေနပါၿပီ။ သူတို႔ေတြဟာ ဒီမိုကရိုက္တက္အေရာင္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ ဗ်ဴရိုကရက္ေတြသာျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္းမွာေတာ့ ဒီမိုကရိုက္တစ္သေဘာတရားရွိသေရာင္ေရာင္နဲ႔ တိုင္ျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး လုပ္ငန္းကိုလည္ပတ္ေအာင္ ေမာင္းႏွင္ေပးေနၾကတဲ့ ရာစုသစ္မ်ိဳးဆက္ရဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို အသံုးခ်ၿပီး ေနရာပဲေပးသေယာင္ေယာင္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပဲေပးသေယာင္ေယာင္နဲ႔ နာမည္ေကာင္းယူၿပီး။ လူငယ္ေတြရဲ႕ ခြန္အားနဲ႔ ရရွိလာတဲ့ အက်ိဳးစီးပြားေတြကို စာရင္းမရွိ အင္းမရွိ ကိုယ္ပိုင္ဘ႑ာအျဖစ္ သြတ္သြင္းလွ်က္ရွိၾကပါတယ္။

ဒီလိုနည္းမ်ိဳးနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔လူငယ္ေတြရဲ႕ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြကို ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္ေနၾကတယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရာစုသစ္မ်ိဳးသစ္ေတြ အားလံုးအသိပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔စိတ္ႏွလံုးမွာ အေျခတည္လွ်က္ရွိၿပီးသားျဖစ္တဲ့ ဒီမိုကရိုက္တက္စိတ္ဓာတ္ဆိုတာ ဘယ္လိုရွိရတယ္ဆိုတာကို အဲ့ဒီေတာင္မေရာက္ ေျမာက္မေရာက္မ်ိဳးဆက္ သက္ၾကားအိုႀကီးေတြကို သင္ၾကားေပးဖို႔လိုအပ္ေနပါၿပီ။

ဒီမိုကရက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းမွာ အတၲေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စြန္႔ႏိုင္ၾကဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေနၾကေပမယ့္ အဲ့ဒီလူေတြကေတာ့ သူတို႔အတၲအတြက္ ဗ်ဴဒိုကရက္စနစ္ကို ရည္ရွည္တည္တန္႔ခိုင္ၿမဲေစလို႔တဲ့ သေဘာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ျပန္စရာဘစ္စကားခမရွိလို႔ ေနပူျခစ္ျခစ္ေတာက္ပူတဲ့ လမ္းမေတြထက္ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး နဖူးကေခၽြးေျခမက်ေအာင္ ရုန္းကန္ေနရခ်ိန္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔ကေတာ့ အဲယားကြန္းခန္းထဲက ဆံုလည္ကုလားထိုင္ေတြေပၚထိုင္ရင္း စဥ္းစားေနၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မ်က္ေမွာက္ျပဳေနရတဲ့ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းက မ်ိဳးဆက္ကြာဟမႈ ျပသနာပဲျဖစ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ စိတ္ခံစားမႈကို အေျချပဳၿပီး ေရခ်င္တာေရးလိုက္ရပါတယ္။

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: